قرارداد سیستم مدیریت خوب زباله خشک در بندر کیاشهر منعقد شد


مرتضی عاطفی شهردار بندر کیاشهر اجتناب کرده اند انعقاد قرارداد همراه خود منصفانه نمایندگی بندری تمرکز بر زمینه از بین بردن زباله {در این} شهر بندری خبر داد.

به گزارش دیارمیرزا، مرتضی عاطفی شهردار بندر کیاشهر برای اداره کردن پسماندهای پایدار {در این} شهر بندری همراه خود بهروب تفاهم نامه امضا کرد.

بر مقدمه این سیستم ریزی های {انجام شده} توسط اداره کل بندر کیشاار برای سال ۱۴۰۱ کدام ممکن است مجمع نهایی آن را «سال ساخت» نامیده است، داده ها پژوهان این سیستم های «کارآفرینی» تحمیل کرده اند.

باید بگویم؛ بندر کیاشهر ششمین شهر غول پیکر ملت است کدام ممکن است سیستم مدیریت خوب پسماند پایدار را پایان دادن کرده است.

اشتراک گذاری