قله یخ در کوه های رضوانشهر به ۶۰ سانتی متر رسیده است


به آگاه رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای روانشهر هم اکنون برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخبندان تمام مناطق کوهستانی این شهرستان را فرا گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخبندان اجتناب کرده اند مرز ۶۰ سانتی متر قبلی است.

وی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در جاری حاضر در تمامی مناطق کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل های مرطوب در مراتع رضوانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پره را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در موضوع کوه های هینل به همان اندازه حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانل به همان اندازه امامزاده شاهد بارش برف هستیم. سعید صلاح بیش اجتناب کرده اند ۶۰ سانتی متر قد دارد.

وی اجتناب کرده اند تمامی رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران پرهزینه قیمت خواست اجتناب کرده اند تردد بی معنی خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت امکان از دستگاه مناسب به در کنار داشته باشند.

به آگاه رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای روانشهر، اکیپ های راهداری می توانند اجتناب کرده اند در این زمان به همان اندازه نوک هفته برای جلوگیری اجتناب کرده اند تردد {در این} محورها کار جنگل زدایی را در فوری ترین زمان قابل دستیابی انجام دهند.

همراه خود ردیابی به اینکه محورهای شکسته اجتناب کرده اند یخبندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخبندان، پونل به خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای تابعه، رسوانشهر به بیکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقا سید صالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای تابعه در جاری حاضر متاثر اجتناب کرده اند این مورد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترددهای مورد نیاز در محورهای کوهستانی شهرستان جریان دارد. حتما باید همراه خود زنجیر لاستیکی باشد رانندگان گران قیمت باید مجهز به از دستگاه زمستانی باشند.

شهرستان رضوانشهر حدود ۸۰ هزار نفر گروه، ۲ بخش مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پره بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ روستا در ۷۰ کیلومتری وسط گیلا است.

اشتراک گذاری