قیمت ماکارونی نجومی شد+ عمیق


جهش از حداکثر قیمت ماکارونی مناسب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکارونی به همان اندازه بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ سهم پرهزینه شد!

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، براساس ادعا رئیس گروه حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه کارگروه ترتیب بازار محصولات کشاورزی، قیمت ماکارونی ۵۰۰ گرمی ۱۷ هزارتومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزارتومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزارتومان احتمالاً وجود خواهد داشت.

Share