لیست امکانات واکسیناسیون کرونا در رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر (یکشنبه ۲۹ اسفند)


{در این} امکانات واکسن سینوویال ۱، ۲ و سه، برکات ۱، ۲ و سه، پاستوکوک ۱ و یک جفت، آسترازنکا ۲ و سه، اسپایکوژن ۱، ۲ و سه، رازی کوپارس ۱، ۲ و سه، فخرای ۱ و یک جفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپوتینک موجود است. ۱، ۲ و سه انجام تبدیل می شود.

به گزارش دیارمیرزا ۲۲ وسط واکسیناسیون کوهورنا در رشید (شنبه ۲۸ اسفند) کنار هم قرار دادن واکسیناسیون بیشتر مردم است.

{در این} امکانات واکسن سینوویال ۱، ۲ و سه، برکات ۱، ۲ و سه، پاستوکوک ۱ و یک جفت، آسترازنکا ۲ و سه، اسپایکوژن ۱، ۲ و سه، رازی کوپارس ۱، ۲ و سه، فخرای ۱ و یک جفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپوتینک موجود است. ۱، ۲ و سه انجام تبدیل می شود.

اشتراک گذاری