لیست امکانات واکسیناسیون کرونا در رشت (پنجشنبه ۴ فروردین)


{در این} امکانات واکسن سینوویال ۱، ۲ و سه، برکات ۱، ۲ و سه، پاستوکوک ۱ و یک جفت، آسترازنکا ۲ و سه، اسپایکوژن ۱، ۲ و سه، رازی کوپارس ۱، ۲ و سه، فخرای ۱ و یک جفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپوتینک موجود است. ۱، ۲ و سه انجام تبدیل می شود.

به گزارش دیارمزار، ۲۲ وسط واکسیناسیون کرونا در روسیه (پنجشنبه ۴ فروردین) کنار هم قرار دادن واکسیناسیون بیشتر مردم هستند.

{در این} امکانات واکسن سینوویال ۱، ۲ و سه، برکات ۱، ۲ و سه، پاستوکوک ۱ و یک جفت، آسترازنکا ۲ و سه، اسپایکوژن ۱، ۲ و سه، رازی کوپارس ۱، ۲ و سه، فخرای ۱ و یک جفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپوتینک موجود است. ۱، ۲ و سه انجام تبدیل می شود.

اشتراک گذاری