لیست امکانات واکسیناسیون کرونا در رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر (یکشنبه ۲۱ فروردین)


{در این} امکانات واکسن های سینوویوم ۱، ۲ و سه، برکات ۱، ۲ و سه، سودوموناس آئروژینوزا ۱ و یک جفت، سودوموناس آئروژینوزا ۳، آسترازنکا ۲ و سه، اسپایکوژن ۱، ۲ و سه، رازی کوپارس ۱، ۲ و سه موجود است. فخرای ۱ و یک جفت اجرا تبدیل می شود.