لیست امکانات واکسیناسیون کرونا در رشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چم (دوشنبه ۸ فروردین)


{در این} امکانات واکسن سینوویال ۱، ۲ و سه، برکات ۱، ۲ و سه، پاستوکوک ۱ و یک دو، آسترازنکا ۲ و سه، اسپایکوژن ۱، ۲ و سه، رازی کوپارس ۱، ۲ و سه، فخرای ۱ و یک دو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپوتینک موجود است. ۱، ۲ و سه انجام تبدیل می شود.