لیست امکانات پدافند کرونا در رشت (چهارشنبه ۳ فروردین)


{در این} امکانات واکسن سینوویال ۱، ۲ و سه، برکات ۱، ۲ و سه، پاستوکوک ۱ و یک جفت، آسترازنکا ۲ و سه، اسپایکوژن ۱، ۲ و سه، رازی کوپارس ۱، ۲ و سه، فخرای ۱ و یک جفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپوتینک موجود است. ۱، ۲ و سه انجام تبدیل می شود.

به گزارش دیرمیرزا، ۲۲ واکسن وبا در روسیه (چهارشنبه ۳ فروردین) برای واکسیناسیون کنار هم قرار دادن تبدیل می شود.

{در این} امکانات واکسن سینوویال ۱، ۲ و سه، برکات ۱، ۲ و سه، پاستوکوک ۱ و یک جفت، آسترازنکا ۲ و سه، اسپایکوژن ۱، ۲ و سه، رازی کوپارس ۱، ۲ و سه، فخرای ۱ و یک جفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپوتینک موجود است. ۱، ۲ و سه انجام تبدیل می شود.

اشتراک گذاری