لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در شهر رشت (شنبه ۱ مرداد)


مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (شنبه ۱ مرداد) آماده تزریق واکسن به مردم است که در این مراکز سینوفارم، برکات، پستکوواک و اسپایکوژن به ارائه واکسن می پردازند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (شنبه اول مرداد و شنبه) آماده تزریق واکسن به مردم است.

در این مراکز واکسن های سینوفارم، برکات، پستاکوواک و اسپیکوژن تزریق می شود.

به اشتراک بگذارید