رژیم لاغری سریع

ماجرای شلیک مرگبار به رفتگر مشهدی


اعضای ۲ خانوار کدام ممکن است بر بالا اختلاف ملکی همراه خود هم حاوی بودند، در دومین قرار دعوا، اقدام به گرفتن همراه خود کلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاشنیکف کردند اما یکی ازگلوله‌های شلیک شده رفتن رفتگری اصابت کرد کدام ممکن است در آنجا مشغول کار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان او را گرفت.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند همشهری، حدود ساعت ۹صبح پنجشنبه بود کدام ممکن است تلفن قاضی صادق صفری، بازپرس ویژه قتل مشهد به صدا درآمد به همان اندازه مأموران پلیس ماجرای قتل خوب رفتگر ۵۵ساله را به او گفتن کنند. این جنایت در جاده کشمیری ۶۲مشهد رخ داده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنطور کدام ممکن است مأمور پلیس می‌اظهار داشت، مقتول درحال برس کردن جاده  هدف اصابت گلوله قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانش را اجتناب کرده اند بازو داده بود. به‌دنبال این تصمیم، قاضی زندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآگاهان توجه، راهی محل حادثه شدند. مقتول هدف اصابت ۲ گلوله قرار گرفته بود. یکی به پایین‌ سرش اصابت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بالای چشمش خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس وارد زانوی او شده بود. تجزیه و تحلیل‌های اولین اجتناب کرده اند این حکایت داشت کدام ممکن است عاملان گرفتن اعضای ۲ گروه بودند کدام ممکن است همراه خود هم قرار دعوا داشتند. کارکنان زندان در جریان تحقیقات متوجه شد کدام ممکن است انگیزه نبرد این ۲ گروه کدام ممکن است اعضای۲ خانوار بودند، اختلافات ملکی {بوده است}. این اختلافات آنقدر از حداکثر بود کدام ممکن است تعدادی از عصر در گذشته، اعضای خوب گروه به مقابل خانه طرف مقابل گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا همراه خود هم حاوی شده بودند. پس اجتناب کرده اند آن نیز در دومین قرار دعوا، اعضای گروه مقابل به مقابل خانه گروه تولید دیگری در جاده کشمیری گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم حاوی شده بودند. اما این بار هر ۲ گروه اجتناب کرده اند سلاح خوب و دنج استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام به گرفتن کرده بودند کدام ممکن است ۲گلوله به شخص پاکبان اصابت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث از دست دادن زندگی او شده بود.

 شلیک تصادفی هر دو عمدی؟
به بازو برخورد کردن این داده ها ۲ حدس و گمان را پیش روی بازپرس زندان مشهد قرار داد. نخست اینکه شخص رفتگر نقشی {در این} دعوا نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن روز درحالی‌کدام ممکن است سرگرم نظافت جاده بوده به‌طور تصادفی هدف اصابت گلوله‌های شلیک شده {در این} نبرد قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قتل رسیده بود. اما دومین حدس و گمان این احتمال را مطرح می‌کرد کدام ممکن است او عمدا هدف گلوله قرار گرفته بود. چرا کدام ممکن است مأموران در شکسته نشده تجزیه و تحلیل‌ها متوجه شدند کدام ممکن است ظاهرا شخص رفتگر مدتی در گذشته در جریان اختلافات هر ۲ گروه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد میانجیگیری داشته است.

خانوار‌های فراری 
ماموران در شکسته نشده تجزیه و تحلیل‌ها  به سراغ هر ۲ خانوار کدام ممکن است همراه خود هم حاوی بودند، رفتند. اما تجزیه و تحلیل‌ها نماد می‌داد کدام ممکن است تمامی اعضای هر ۲ خانوار پس اجتناب کرده اند نبرد مرگبار محل مسکن‌شان را توقف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متواری شده‌اند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تجزیه و تحلیل محل نبرد ۵پوکه پیدا شد کدام ممکن است ۴تای آن اجتناب کرده اند سلاح کلت کمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند سلاح کلاشنیکف شلیک شده بود. همراه خود این جاری باقی مانده است خاص نیست کدام ممکن است کدام گروه کلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام گروه کلاشنیکف توسط دست داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله‌ای کدام ممکن است رفتن مقتول اصابت کرده، اجتناب کرده اند کدام سلاح شلیک شده است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری فیلم‌های دوربین‌های مداربسته شخص رفتگر را نماد می‌داد کدام ممکن است دقایقی در گذشته اجتناب کرده اند حادثه درحال برس کردن جاده است. اما ساعت ۸:۳۸ اجتناب کرده اند دید دوربین خارج می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد در ساعت ۸:۴۷ کسانی بیانیه می‌شوند کدام ممکن است در جاری دویدن به آن است سمت جاده، جایی کدام ممکن است شخص رفتگر در آنجا حضور داشت، هستند. این   شبیه به موقع بوده کدام ممکن است وی گلوله خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پایین افتاده است. علاوه بر این دوربین‌ها در گذشته اجتناب کرده اند حادثه خوب خودروی رانندگی را نماد می‌دهند کدام ممکن است درحالی‌کدام ممکن است در صندوق عقب آن بالاست، وارد کوچه می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نفر اجتناب کرده اند آن پیاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد نبرد تحریک کردن می‌شود. اما باقی مانده است معلوم نیست در صندوق عقب برای پوشاندن پلاک بالاست هر دو اینکه شخص تیرانداز در صندوق عقب پنهان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا اقدام به گرفتن می‌تنبل.

از دست دادن زندگی همراه خود زبان روزه 
همراه خود به‌بازو برخورد کردن این داده ها، قاضی صفری کدام ممکن است اجتناب کرده اند شبیه به دقایق اولین پس اجتناب کرده اند حادثه در محل حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم تجزیه و تحلیل برای مکان یابی کلید جنایت شده بود، اصل سوئیچ جسد مقتول به پزشکی قانونی را صادر کرد به همان اندازه خاص شود گلوله‌ای کدام ممکن است باعث از دست دادن زندگی او شده اجتناب کرده اند چه سلاحی شلیک شده است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری وی به تجزیه و تحلیل اجتناب کرده اند پیمانکار مقتول تیز کردن. او اظهار داشت: مقتول عیسی جلایریان عنوان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای تعدادی از فرزند است. اجتناب کرده اند وقتی ماه رمضان فرا رسید، به‌انگیزه اینکه روزه می‌گرفت شیفت کاری‌اش را عوض کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد در مقابل ساعت ۲بامداد، کارش را دیرتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مصرف کردن سحری آغاز تنبل. این دلیل است بود کدام ممکن است در زمان نبرد، کار او باقی مانده است تمام نشده  را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم برس کردن جاده بود. او  در حالی جانش را اجتناب کرده اند بازو داد کدام ممکن است روزه بود. براساس این گزارش، تحقیقات برای دستگیری عاملان گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع حقایق این حادثه شکسته نشده دارد.

Share