مادلین آلبرایت اولین وزیر امور خارجه زن در گذشته تاریخی آمریکا درگذشت


مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه سابق آمریکا آمریکا در سن ۸۴ سالگی بر تأثیر بیشتر سرطان ها درگذشت.

به گزارش دیرمیرزا، مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در سن ۸۴ سالگی بر تأثیر بیشتر سرطان ها درگذشت.

اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۷ به همان اندازه ۲۰۰۱، او زیر تذکر وزیر امور خارجه بیل کلینتون خدمت کرد. او اولین زنی است کدام ممکن است در گذشته تاریخی آمریکا به این سمت رسیده است.

آلبرایت در سال ۱۹۲۷ در پراگ به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سن ۱۱ سالگی به در کنار خانوار اش به آمریکا نقل وضعیت کرد.

آگهی. او اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۳ به همان اندازه ۱۹۹۷ مشاور آمریکا در گروه ملل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی برای نقشش در تهاجم آمریکا به کوزوو مشهور داشت.

وزیر امور خارجه آلباریت همراه خود سید محمد کتمی رئیس جمهور ایران دیدار کرد.

آگهی. او اولین مقام آمریکایی بود کدام ممکن است در جریان کودتای ۲۸ اوت ۱۹۴۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنگونی محمد موساد پاسخگویی این ملت را بر عهده گرفت.

اشتراک گذاری