ما باید اجتناب کرده اند کانون اصلی بر درآمد در بازی در ملت پرهیز کنیم، در بحث زیرساخت ها {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودهایی داریم.


آرمان همراه خود دقیق اینکه اختلافات ورزشی {در این} قلمرو باید برطرف شود، خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند مسئولان شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان هیئت های ورزشی آرزو می کنم اجازه ندهند کدام ممکن است محیط ها بر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش هایشان تحت سلطه شود.

به گزارش دیرمیرزا، جهانبخش آرمان مدیرکل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها گیلیان به رویداد عید سعید فطر جشن خیمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث هنرهای رزمی گیلیان را گرامی داشت.

وی ذکر شد: برای فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بازی در قلمرو نیازمند اتحاد، همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن سلیم هستیم. قلمرو همراه خود توافق

وی بر لزوم کانون اصلی بر برابری جنسیتی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است اکنون همراه خود فاجعه در مناطق شهری اهمیت بیشتری یافته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بر ایده آن این سیستم ریزی نکنیم نخواهیم کرد به موفقیت برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بازی گیلیان را به مرحله جذاب برسانیم.

آرمان خاطرنشان می تدریجی: جیلیان منشأ استعدادهای متعدد است، هرچند در بحث های زیرساختی {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودهایی داریم، استان گیلیان استعدادهای زیادی در بازی در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای مختلف قلمرو دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور ورزش ما استعدادیابی در سنین نوجوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی است. در زمینه های مختلف حرفی برای ادعا کردن خواهیم داشت.

باید ملاحظه به آموزش کلاس های سنی اساس باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند آنها غافل شویم در بازی بلند مدت قلمرو رونقی نخواهیم داشت.

آرمان در طولانی مدت تاکید کرد کدام ممکن است مهم ارتقای این موضوع در بخش کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشابه ورزشی در قلمرو است.

اشتراک گذاری