محمد عباس رئیس منصفانه گروه امور اجتماعی شد | بر گروه ای مفید، ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم تاکید دارد


مقامات سیزدهم احمد واحدی محمد عباس، وزیر ملت را شناخته شده به عنوان معاون نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه امور اجتماعی منصوب کرد.

به گزارش دیر میرزا، احمد وحیدی روز دوشنبه در مراسم معارفه معاون جدید نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس امور اجتماعی ذکر شد: دکتر عباس دارای داده ها اجرایی انقلابی، شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی است.
«وظیفه های زودتر دکتر عباسی کبریت همراه خود وظیفه های جدید ایشان است.
محمد عباس تاکنون در سمت های وزیر تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی، بچه ها، رئیس مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت در هیات مدیره انقلاب اسلامی ورزش داشته است. بنیاد مستضعفان.
وی در یکپارچه تاکید وزیر ملت بر امتیازات اجتماعی در ملت را مهم، تصمیم گیری کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه ویژه رئیس انقلاب به امتیازات اجتماعی، ورزش های این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن این وزارتخانه را بیش اجتناب کرده اند پیش اهمیت داد. مشکل های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی
وحیدی همراه خود ردیابی به حمله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه های دشمنان وحیدی علیه انقلاب اسلامی در نهایت می گوید:
بخش اجتماعی را یکی اجتناب کرده اند ارکان امکانات در نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه می‌تدریجی کدام ممکن است هر چند مردمان در انتخابات تنظیم طرز در نظر گرفته شده را محدوده می‌کنند، با این حال عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی آنها به انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه‌های برتر آن ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی است. این خدمت اجتناب کرده اند زمان حرم مطهر به همان اندازه به در حال حاضر در خدمت نظام {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون در اقصی عوامل ملت همراه خود کمک های مومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های جهادی در جاری خدمت رسانی به مردمان است.

گروه مفید، ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقتدر لازمه وفاداری جوامع است.

محمد عباس، رئیس جدید گروه امور اجتماعی ملت ذکر شد: گروه، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ثابت گروه ای مفید، ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر مطلق خواهند داشت.
وی ذکر شد: سرمایه اجتماعی ایران اساساً مبتنی بر گروه غول پیکر، وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مردمان است، نقشی کدام ممکن است همواره مورد تاکید پدر مingسس کبیر {بوده است}. انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب.
محمد تقی رستموندی همراه خود سابقه ۶ سال وظیفه به حاضر گزارشی اجتناب کرده اند کار کردن گروه امور اجتماعی تیز کردن.

اشتراک گذاری