مدل ایر به همان اندازه ۲ روز بلند مدت در گیلان; بادهای خوب و دنج در ارتفاعات بهتر، افزایش نسبی دمای مزرعه


در دومین پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه سال، گیوم کوهی اجتناب کرده اند بادهای خوب و دنج است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمای نسبی حاضر ای به استان است.

به گزارش دیارمزار، مدیرکل هواشناسی گیلان همراه خود دقیق اینکه سامانه پرانرژی بارشی طی تعدادی از روز بلند مدت وارد استان نمی شود، ذکر شد: طی ۲ روز بلند مدت کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به طور قابل توجهی در عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر به استان منتقل نمی شود. خطر سیل از حداکثر در برخی مناطق ملت ادعا شد.

به آموزش داده شده است محمد عدالت صلح، موج جزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک در سه روز بلند مدت برای حرکت اقیانوس مفهوم آل است.

وی ذکر شد: {در این} مدت دمای هوا ۵ به همان اندازه ۱۰ سطح افزایش خواهد یافت.

اشتراک گذاری