مردمان هر ۲ ملت منتظر بازگشایی مرزهای زمینی هستند | نگاهی به پی سی آر لغو تبدیل می شود


علیزاده همراه خود تاکید بر اینکه اجتناب کرده اند یازدهم اردیبهشت نگاهی به پی سی آر در مرزهای ۲ ملت لغو خواهد بود، خاطر آرم کرد: تولید دیگری اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی درگاه به قاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری آذربایجان نگاهی به های مرتبط همراه خود کرونا انجام نخواهد شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، فرستاده جمهوری آذربایجان در بازدید اجتناب کرده اند گذرگاه های مرزی آستارا در مخلوط خبرنگاران همراه خود ردیابی به بازدید شخصی اجتناب کرده اند گذرگاه های مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بازدید اجتناب کرده اند پل اتومبیل روی آستارا کدام ممکن است بر روی رودخانه مرزی آستارا چای در جاری احداث است، اظهار کرد: پل اتومبیل رو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بارانداز ریلی آستارا تأثیر متنوع مثبتی در توسعه همکاری های ۲ ملت در بخش مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار دارند.

علی علیزاده همراه خود ردیابی به دیدار همراه خود فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور مردمان آستارا در مجلس شورای اسلامی، افزود: مردمان ۲ شهر مرزی آستارا ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستارای جمهوری آذربایجان دارای روابط نزدیکی همراه خود یکدیگر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها هر ۲ ملت منتظر بازگشایی مرزهای زمینی هستند.

علیزاده اجتناب کرده اند پرانرژی بودن همه جانبه مرزهای آستارا در ایام روی حیله و تزویر کرونایی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در دوران کرونا حتی خوب روز مرزهای تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیتی آستارا تعطیل نبود.

فرستاده جمهوری آذربایجان در تهران همراه خود خاص اینکه متاسفانه مرزهای زمینی ۲ ملت همچنان تعطیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر شرایط کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر {محدودیت ها} هستیم، افزود: پروازهای اثیری بین ۲ ملت اجتناب کرده اند باکو به تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس برقرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافرین می‌توانند برای اکتسابی ویزا هر دو طریق تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در محل فرودگاه اقدام کنند.

علیزاده همراه خود تاکید بر اینکه اجتناب کرده اند یازدهم اردیبهشت نگاهی به پی سی آر در مرزهای ۲ ملت لغو خواهد بود، خاطر آرم کرد: تولید دیگری اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی درگاه به قاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری آذربایجان نگاهی به های مرتبط همراه خود کرونا انجام نخواهد شد.

وی، تصریح کرد: تمام امتحان شده ها بر اینجا است کدام ممکن است مرزهای زمینی ۲ ملت باز شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود اتمام شرایط کرونایی سریع مرزهای ۲ ملت کدام ممکن است هر ۲ طرف تذکر مثبتی {در این} اتصال دارند، بازگشایی شوند.

Share