مسکن تیلور هاوکینز عکاس همراه خود فو فایتر(پایین، چپ به راست) نوازندگان کریس شیفلت، تیلور هاوکینز. ناتی مندل (از چپ به راست) بازیگر شان ویلیام اسکات، متخصص بهداشت کلی دیک فریمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقیدان دیو گرول به در کنار مجری جی لنو در ۹ آوریل ۲۰۰۳.

با استفاده از NBCU Photo Bank / NBCUniversal