مشاوران کشاورزی گیلان اجتناب کرده اند دارایی ها بی نظیری برخوردارند علم کشاورزی در جاری رشد است.


صالح محمد، رئیس نمایندگی جهاد کشاورزی استان گیله اظهار داشت:

به گزارش دیر میرزا، صالح محمد اظهار داشت کدام ممکن است در بخش کشاورزی، ایالت گیلا کدام ممکن است حضور پررنگی در بخش کشاورزی دارد، روی کشاورزی داده ها بنیان واقعاً کار می کند.

رئیس گروه جهاد کشاورزی استان گیلان همراه خود ردیابی به مانترا امسال اظهار داشت: .

وی اظهار داشت: این فناوری ها را در قالب منصفانه نمایشگاه کشف نشده دید تولیدکنندگان قرار خواهیم داد.

همراه خود تاکید بر اینکه گروه جهاد کشاورزی این سیستم های حمایتی برای رشد نمایندگی های داده ها بنیان دارد، اظهار داشت: میل حاضر تسهیلات به طور قابل توجهی برای نمایندگی های داده ها بنیان پشتیبانی می شود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم این نمایندگی ها ۱۵ سهم کاهش یافته است است.

رئیس گروه جهاد کشاورزی گیلان تامین دارایی ها به متخصصان بخش خرید و فروش داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات دارویی را در میل قرار داد.

اشتراک گذاری