مشکلی در نیروی کار مالی مقامات {وجود ندارد} | نیروی کار مالی مقامات در سر توافق است


معاون اول رئیس جمهور همراه خود خاص اینکه هیچ مشکلی در نیروی کار مالی مقامات {وجود ندارد}، تاکید کرد کدام ممکن است قالب برخی موضوعات نادرست {در این} خصوص صرفاً شیطنت‌های برخی رسانه‌هاست.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، محمد مخبر در اظهار داشت وگویی درخصوص مطالب مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر ناهماهنگی در نیروی کار مالی مقامات تصدیق شد: اعضای نیروی کار مالی مقامات در سر توافق مشغول ورزش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی شایعات با اشاره به ناهماهنگی نیروی کار مالی کذب محض است.

وی در خصوص مصوبه درمورد به بردن معاونان اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی رئیس جمهور اجتناب کرده اند مخلوط کردن کمیسیون اقتصاد مقامات عنوان کرد: اصلا موضوع بردن مطرح نیست؛ آن یک است کمیسیون زیر تذکر وزیر اقتصاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید البته است معاون رئیس جمهور در آن مونتاژ نمایندگی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در مواردی کدام ممکن است خواستن باشد حضور پیدا می تدریجی.

وی‌ یکپارچه داد: انگیزه بی نظیر این موضوع به “حد نصاب” کلاس ها کمیسیون مالی درمورد می‌شود؛ بر همین ایده به هدایت شخصی معاون مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی مقرر شد این دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران گران در مخلوط کردن کمیسیون نباشند به همان اندازه عدم حضورشان، کلاس ها را اجتناب کرده اند رسمیت نیندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه تاکید شده کدام ممکن است هر وقت مورد نیاز شد همراه خود ملاحظه به اصل کار کلاس ها این بزرگواران هم در کلاس ها نمایندگی داشته باشند.

مخبر همراه خود خاص اینکه آقای دکتر رضایی اجتناب کرده اند دوستان نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گران بنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فقط اشخاص حقیقی در کابینه است، اظهار داشت: آقای رضایی شناخته شده به عنوان معاون مالی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضای نیروی کار مالی مقامات به طور هماهنگ در موضوعات مالی ورود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تلاششان این {است تا} بدون در نظر گرفتن سریعتر مشکلات معیشتی مردمان عزیزمان را مرتفع کنند.

Share