مصاحبه: نوروز را نمی توان به مرزهای سراسری محدود کرد – محمد مهدی ماهاری


متعاقباً به جرات می توان اظهار داشت کدام ممکن است «نظام نوروز» همراه خود ملاحظه به پتانسیل ارتباط مستقیم همراه خود شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشخصه های نهایی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی آن، ممکن است مسئله زیبایی شناختی تأثیرگذار در بخش دیپلماسی باشد. آیین نوروسی یکی اجتناب کرده اند نمادهای سنت باستانی ایران است کدام ممکن است اگرچه اجتناب کرده اند زمان پیدایش آن اجتناب کرده اند دیرباز موجود بوده، با این حال همچنان پابرجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول پنهان عصر به عصر منتقل تبدیل می شود. تاکید بر خوب ارزش های اخلاقی، فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسادت مردمان، میل دادن به شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست، ادراک به بدست آوردن به تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت اجتناب کرده اند مشخصه های کلیدی سنت خورده شدن است.

پیش اجتناب کرده اند آن، در نوامبر ۲۰۰۹، نوروز توسط هفت ملت متمدن (ایران، آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان)، افغانستان (عراق) در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. ، قزاقستان، تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمنستان) یک بار دیگر گزارش شناسایی کردند. این مناسبت پتانسیل عظیمی را نماد می دهد کدام ممکن است ملت ها را متحد می تدریجی.

نوروز نیز معادل جشن باستانی در گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ملل جهان اجتناب کرده اند جایگاه ویژه ای برخوردار است. کشورهای نوروزی اجتناب کرده اند قدیم الایام در زمینه های مختلف پیوندهای تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های جدیدترین روابط آنها فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های مختلفی را پایین اوج گذاشته است، با این حال نوروز همچنان جستجو در تحکیم روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط بین ملت ها است. نوروز به این پیام نوید می دهد کدام ممکن است همه عامل را می توان اجتناب کرده اند نو مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنفولانزا، نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصیت را پایین اوج گذاشت. می توان همچون مادر شخصیت مهربان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تنها برای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود اما علاوه بر این برای همه بشریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلقت سخاوت، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی را آرزو کرد شد.

اهمیت این خوب ارزش های اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی در دیپلماسی همواره ممکن است زمینه ساز صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری باشد. از می توان همراه خود میل دادن به این آیینه های مشترک در امتداد طرف نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای مشترک، اجتناب کرده اند خودخواهی کاسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تفرقه جلوگیری کرد. کشورهایی کدام ممکن است نوروس را جشن می گیرند می توانند نمادی اجتناب کرده اند حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد بین سایر کشورهای جهان باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آیین های مشترک این جشن باستانی {به سمت} درک متقابل، صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی حرکت کنند. جدا از این، رشد گردشگری ممکن است در آسانسور اقتصاد کشورهای جهان کارآمد باشد.

بر این ایده، کشورهای شمال اروپا می توانند همراه خود درک هویت مشترک {به سمت} جهان گرایی حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدین وسیله تبادلات شخصی را در همه زمینه ها افزایش دهند. بیشتر اینها جهان‌گرایی محکم‌تر اجتناب کرده اند نیازها سیاسی-امنیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوب ارزش‌های زیبایی شناختی عمر تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن می‌بخشد. به دلیل، بخش تمدن نورس پتانسیل زیادی برای همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید دادن به سنت جهان دارد کدام ممکن است باید توسط رهبران این ملت ها به کار گرفته شود.

پس مورد توجه قرار گرفت به نورس نباید محدود، بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری گرایانه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه نیست. برای جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است مدعی تمدن است، نظام بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه جهان ای (با بیرون دخالت خارجی) تحمیل تدریجی. این آیین کهن سرآغاز عملکرد آفرینی در مجامع جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان، ساخت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردسازی است. این امر در واقع نیازمند در نظر گرفتن راهبردی، این سیستم ریزی راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط متمرکز همراه خود کشورهای جهان است کدام ممکن است تنها همراه خود مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی محقق نمی شود.