مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ شورای برتر کار اصلاح نمی‌تدریجی| این مصوبه مورد نیاز الاجراست


معاون روابط کار وزارت تعاون کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، شنیده ها اصلاح حقوق کارمندان را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ شورای برتر کار اصلاح نمی‌تدریجی.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، به نقل اجتناب کرده اند وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، ‌علی‌حسین رعیتی‌شخص در پاسخ به برخی اطلاعات دانستن درباره احتمال اصلاح مصوبه شورای برتر کار در زمینه افزایش حقوق کارمندان در ۱۴۰۱ گفتن کرد: این مصوبه قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز الاجراست.

وی همراه خود تأکید بر اینکه خبر اصلاح در مصوبه شورای برتر کار را رد می‌کنیم، افزود: رئیس جمهور تأکید داشتند کدام ممکن است مراقبت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار کار رصد شود به همان اندازه تعدیلی صورت نگیرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر قرار به اصلاح مصوبه شورای برتر کار باشد باید در مونتاژ شورا مطرح شود، هیچ تصمیمی نمی‌تواند مصوبه شورای برتر کار را نقض تدریجی.

Share