معاون رئیس جمهور: خبرهای خوشی برای پرستاران در راه است


معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار داشت کدام ممکن است سریع خبرهای خوشی دانستن درباره وضعیت استفاده پرستاران گفتن می‌شود.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، به نقل اجتناب کرده اند ایرنا، «سیدصولت مرتضوی» در محیط نشست تجزیه و تحلیل اقدامات {انجام شده} دانستن درباره اجرای قوانین تعرفه‌گذاری پرستاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات ۵ هزار پرستار جوان ملت، اظهار داشت: سریع خبرهای خوشی دانستن درباره وضعیت استخدامی پرستاران کدام ممکن است قشر مشکل‌کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ادعای محله هستند، خواهیم داشت.

نشست تجزیه و تحلیل راهکارهای اجرایی قوانین تعرفه‌گذاری پرستاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات پرستاران جوان، عصر در امروز شنبه دهم اردیبهشت، به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست نهاد ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان تجهیزات‌های مربوطه اجتناب کرده اند جمله وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام پرستاری برگزار شد.

مرتضوی دانستن درباره نتایج این نشست اظهار داشت: به رویداد روز پرستار مقام معظم مدیریت دانستن درباره تعمیر مسایل این قشر اصل فرمودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی آن رییس جمهور اصل ویژه به معاونت اجرایی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروهی به همین منظور تشکیل شد.

وی افزود: {در این} کارگروه تصمیماتی برای صنوبر مطالبات پرستاران اجتناب کرده اند  بخش نظام تعرفه گذاری برای سال ١۴٠٠ پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد برابر سه ماه نسبت به اصلاح مطالبات آنها اقدام شود.

معاون رییس جمهور اضافه کرد: همراه خود گزارشی کدام ممکن است ارایه شده ۲ ماه اجتناب کرده اند مطالبات کنار هم قرار دادن صنوبر است کدام ممکن است وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی صنوبر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ماه اجتناب کرده اند مطالبات باقی مانده هم اجتناب کرده اند سوی گروه این سیستم بودجه مرتفع تبدیل می شود.

مرتضوی اظهار داشت: خوشبختانه اقدام خوبی کدام ممکن است گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات انجام داد این بود کدام ممکن است نیازهای پرستاران را دانستن درباره اصلاح ترمیم تعرفه های پرستاری در بودجه امسال  پیش سوراخ بینی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز گزارشی کدام ممکن است داریم ساده خواستن به اصلاح آیین نامه است.

معاون رییس جمهوری درتکمیل این بخش اجتناب کرده اند اظهارات اظهار داشت: ادعا به وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه این سیستم ای ترتیب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید  به مقامات ارایه دهند.

 مرتضوی در طولانی مدت اظهار داشت: دانستن درباره استفاده پرستاران پیشنهادهای مناسبی ارایه شد کدام ممکن است خواستن به تجزیه و تحلیل بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نشست های بعدی خبر خوشی را برای پرستاران پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گران قیمت خواهیم داد.

Share