منقل سوزی ۴ پایین اجتناب کرده اند اراضی تالاب انزلی | خطا خوب کشاورز حادثه آفرید


. . . . .

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، سید فرشید فلاح عصر شنبه در ترکیبی خبرنگاران اظهار کرد: همراه خود {اطلاع رسانی} از ما در ساعت ۱۳ در لحظه مبنی بر حرکت حریق در اراضی تالاب در سراسر جهان انزلی در قلمرو روستای سنگاچین قلمرو اطفای حریق در اصل کار گروه های امدادی قرار گرفت. .

. . . . .

فلاح اضافه کرد: یکی اجتناب کرده اند کشاورزان برای اصلاح پایین کشاورزی شخصی اقدام به منقل زدن چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوفه اضافه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ضمانت اجتناب کرده اند خاموش شدن مناسب منقل را توقف کرده بود کدام ممکن است منقل به عوامل عکس سرایت کرد.

اداره ایمنی اطراف زیست انزلی اظهار داشت: این منقل سوزی جانی به در کنار ندارد.

اشتراک گذاری