موافقت نامه تعمیر مطالبات ارزی ایران در یکی اجتناب کرده اند موسسه مالی های خارجی


حسین امیرعبدالله، وزیر امور خارجه عراق پس اجتناب کرده اند دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی همراه خود فواد حسین تهران، وزیر امور خارجه عراق، ذکر شد: توافقی صورت گرفته است کدام ممکن است مطالبات پولی ما به حداقل یک موسسه مالی خارجی واگذار شود.

دیر میرز به ESN گزارش داد: «توافقی برای افشای ادعای پولی ما به یکی اجتناب کرده اند موسسه مالی های خارجی حاصل شده است.

حسین امیرعبداللهی در نشست خبری مشترک همراه خود فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در تهران در تشریح مذاکرات شخصی همراه خود وزیر امور خارجه عراق ذکر شد: ما در حال حاضر با توجه به موضوعات مختلفی صحبت کرده ایم.

وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است {در این} دیدار مطرح شد، روابط دوجانبه بود. عملکرد بهبود روابط ۲ ملت.

امیدواریم در بلند مدت طرف عراقی به ساکنان ۲ ملت کدام ممکن است همراه خود خودروهای خصوصی به در کنار خانوار شخصی به ۲ ملت بازدید می کنند، ملاحظه قابل توجه داشته باشد.» روابط عمیق، منحصر به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی ۲ ملت در ماه های بلند مدت در جاری افزایش روابط دوجانبه در زمینه های مختلف است.

به مشاوره امیر عبداللهی، خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ۲ ملت در هفت ماه قبلی ۴ برابر شده است.

ما اجتناب کرده اند عملکرد مقامات عراق در تحمیل اعلان قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی قلمرو ای همراه خود کشورهای همسایه تحسین می کنیم.

وی ذکر شد: ما اجتناب کرده اند امتحان شده‌های سازنده عراق برای شکسته نشده ذکر شد‌وگو بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی استقبال می‌کنیم.

وزیر امور خارجه در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود فواد حسین دانستن درباره وضعیت کنونی یمن گفتگو کرد. وی تاکید کرد کدام ممکن است مذاکرات یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمنی {انجام شده} است. ما بر این باوریم کدام ممکن است در صورت تثبیت منقل بس، تعمیر محاصره بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ذکر شد وگو بین همه طرف ها در یمن، مردمان یمن می توانند با بیرون هیچ مداخله خارجی انتخاب ها بهتری با توجه به بلند مدت شخصی بگیرند.

وی ذکر شد سوریه بخشی اجتناب کرده اند دیده بان حقوق بشر سوریه است کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند مقامات مرکزی سوریه نیست. ما همراه خود این امر مخالفیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مردمان سوریه می خواهیم کدام ممکن است در محافظت آزادی، حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی با توجه به بلند مدت ملت شخصی انتخاب بگیرند.

امیر عبداللهی همچنان {در این} نشست حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات جدیدترین در افغانستان نیز مورد ملاحظه قرار گرفت. ما اجتناب کرده اند تحمیل منصفانه مقامات اطراف در افغانستان حمایت می کنیم. تعدادی از روز پیش در برابر این سفارت ایران در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنرال کنسولگری هرات اتفاق وحشتناکی رخ داد. حکومت مرکزی افغانستان همراه خود کشتی نامه ای به سرکنسولگری این ملت این حمله را محکوم کرده است. شمار زیادی اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها سیاسی افغانستان در حال حاضر به سمت هیأت ایرانی در افغانستان حاضر شدند به همان اندازه آرم دهند کدام ممکن است دشمنان مشترک ۲ ملت {نمی توانند} برای جدایی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان توطئه کنند.

وی ذکر شد: «تفکیک مقامات فدرال انتقالی افغانستان (TFG) شرط اجباری برای تحمیل منصفانه مقامات اطراف {در این} ملت است.

در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند افطار اجتناب کرده اند وی با توجه به آزادی برخی اجتناب کرده اند دارایی ها پولی ممنوعه ایران پرس و جو شد. موسسه مالی های خارجی

امیر عبداللهی ذکر شد: توافقات اولین برای زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه آزادسازی این دارایی ها {انجام شده} است.

اشتراک گذاری