مونتاژ ۲ میلیون نهضت سراسری مسکن به همان اندازه مرداد | مذاکرات همراه خود نمایندگی های خارجی شکسته نشده دارد.


رسام قاسمی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اجتناب کرده اند تحریک کردن مونتاژ قالب مسکن ۲ میلیونی در مردادماه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باقی مانده است مذاکرات همراه خود نمایندگی های خارجی برای حق ورود به صنعت مسکن پایان دادن نشده است.

به گزارش دیر میرزا در تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی همراه خود مدیران راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی مناطق اطمینان حاصل شود که دیدارهای حضوری ماهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویدئو کنوانسیون هفتگی همراه خود موضوع راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی جهان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد. یکی اجتناب کرده اند نیازها مهم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس اجرای قالب سراسری مسکن است کدام ممکن است خوشبختانه گزارش های مدیران راه حاکی اجتناب کرده اند مساعد بودن شهرسازی برای رشد شهری است.

وی اظهار داشت: این سیستم وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اجرای قالب نهضت سراسری مسکن در ۲ بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای وعده مقامات در خصوص مسکن به همان اندازه بالا سیزدهم است. همین الان همراه خود مدیران راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی هماهنگی کرده ایم به همان اندازه مردادماه ۲ میلیون خانه {در سراسر} ملت بسازیم.

قاسمی اظهار داشت: ماموریت سراسری مسکن مونتاژ نزدیک به ۱ میلیون مسکن تحریک کردن شده است کدام ممکن است در سطوح مختلف اجتناب کرده اند فونداسیون به همان اندازه نازک کاری هستند. ماموریت نهضت سراسری مسکن کدام ممکن است اخیراً در مرداد ماه سازماندهی شد، دارای ۲ میلیون مسکن {خواهد بود}. همراه خود این کار به عهدمان برای مونتاژ خانه ۲ میلیونی حرکت می کنیم.

در {پاسخ به} پاسخ وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی به کندی پیشرفت نهضت سراسری مسکن، کمتر اجتناب کرده اند هشت ماه تولید دیگری هدایت مقامات سیزدهم را برعهده داریم.

وی نتیجه مذاکرات همراه خود کشورهای تولید دیگری را «مذاکره همراه خود کشورهای تولید دیگری» توضیح دادن کرد. این مذاکرات فراتر اجتناب کرده اند ورود تاسیسات تولیدی های تجاری است کدام ممکن است باقی مانده است به {نتیجه نهایی} نرسیده اند.

اشتراک گذاری