میزان افزایش ضریب حقوق کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری شد


در مونتاژ در امروز هیأت وزیران به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، میزان افزایش ضریب حقوق کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، در مونتاژ در امروز هیأت وزیران به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، میزان افزایش ضریب حقوق کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری شد.

براساس مصوبه مقامات، ضریب حقوق اعضای هیأت آموزشی دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضات، شاغلین مشمول قوانین مدیریت شرکت ها کشوری، کارگران مشمول قوانین نظام هماهنگ تیز کردن کارمندان مقامات اجتناب کرده اند جمله کارگران وزارت دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان ۱۰ سهم افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی تکیه کن به مقامات، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات نهایی غیردولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های دولتی دارای مقررات خاص اجتناب کرده اند جمله نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات هایی کدام ممکن است شمول قوانین بر آنها درهم آمدن است اشاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تصریح عنوان است اجتناب کرده اند قبیل نمایندگی سراسری نفت ایران، گروه قدرت اتمی ایران، گروه های موضوع ماده ‌(۵) قوانین تعمیر سبدها ساخت رقبا پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای نظام پولی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این موسسه مالی مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ سهم تصمیم گیری شد.

حداقل حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قوانین مدیریت شرکت ها کشوری برای کارگران تجهیزات های اجرایی مشمول این قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشمولین ماده مذکور (به جز مشمولین قوانین نظام هماهنگ تیز کردن کارمندان مقامات) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل حقوق بازنشستگان، تعهد بگیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تهیه کنید اجتماعی نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر صندوق های تکیه کن به تجهیزات های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۵ هزار ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل حقوق کارگران مشمول قوانین نظام هماهنگ تیز کردن کارمندان مقامات در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۲ هزار ریال تصمیم گیری شد.

علاوه بر این حقوق بازنشستگان، تعهد‌بگیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تهیه کنید اجتماعی نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر صندوق های بازنشستگی در سال جدید، ۱۰ سهم نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت، مشروط به آنکه پس اجتناب کرده اند اعمال افزایش مذکور، تصمیم حقوق بازنشستگان، تعهد بگیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، کت و شلوار همراه خود سنوات خدمت باورپذیر، نباید اجتناب کرده اند ۵۰ میلیون ریال کمتر باشد.

در اجرای جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ کل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استناد به بند (ب) ماده (۱۵) قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی گروه، امتیاز کمک قیمت عائله مندی مزدوجین جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ به همین ترتیب (۲) را انتخاب کنید و انتخاب کنید (۳) برابر می‌شود.

Share