نابودی ۴۲ نفر تولید دیگری اجتناب کرده اند حمله قلبی | تعیین ۲۹۱۵ فرد مبتلا جدید در ملت


بر مقدمه اطلاعیه وزارت بهداشت، روز قبل از این ۴۲ مورد ابتلا به ویروس وبا گزارش شد کدام ممکن است در مجموع ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶ نفر فوت کردند.

به گزارش دیرمیرزا، بر مقدمه اطلاعیه روابط کلی وزارت بهداشت، اجتناب کرده اند دیروز ۸ فروردین ۱۴۰۱ تاکنون ۲۹۱۵ فرد مبتلا جدید CVD در ملت تعیین شده است. حدود ۳۵۰ نفر در بیمارستان بستری شدند.

در مجموع انواع اشخاص حقیقی دستگیر شده در کووید ۱۹ به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۴ هزار و سه نفر رسیده است.

متاسفانه طی ۲۴ ساعت قبلی ۴۲ نفر بر تأثیر ابتلا به ویروس وبا جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳ نفر جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۲ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۳ فرد مبتلا CVD در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحمل معامله با هستند.

تاکنون ۴۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۹ ویروس وبا در ملت بررسی شده است.

در جاری حاضر ۲۴ شهر همراه خود رنگ زرشکی، ۶۸ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۳۰۶ شهر به رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ شهر به رنگ آبی هستند.

اشتراک گذاری