ناوشکن های میانکاله برای عجله کار می کنند + عکسها.


در پی اظهارات علی سلاجقه، سرپرست ماموریت پتروشیمی میانکاله استان مازندران، پیمانکار به کار شخصی سریع می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین شخصی را تخریب می تدریجی.

دیرمیرزا ذکر شد کدام ممکن است ماموریت پتروشیمی میانکاله در استان مازندران ممکن است زیستگاه پرندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات مختلف را به خطر بیندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مخالفت در عمق حافظان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظان جو زیست مواجه شده است.

علی سلاجقه معاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون گروه ایمنی جو زیست ذکر شد: “

علاوه بر این گزارش هایی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است مقامات بالقوه است انتخاب شخصی را برای احداث پتروشیمی اصلاح دهد.

به دلیل پیمانکار ماموریت پتروشیمی بر ایده اخباری کدام ممکن است اجتناب کرده اند «انواع» به بازو ما رسیده است، برای عجله در جاری تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب مراتع است.

ویدئوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها درمورد به این مناسبت را بیانیه خواهید کرد.

اشتراک گذاری