نجات جان ۲ صیاد در شرق گیلان


اداره بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی گیوم (FTA) ماهیگیران ۲ را پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در لاهیجان پیدا کرده است.

به گزارش دیارمیرزا، روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه همراه خود بدست آمده ۳۰، وسط توافق جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات دریایی اجتناب کرده اند مفقود شدن ۲ صیاد در یکی اجتناب کرده اند مناطق کشاورزی لاهیجان خبر داد.

به آگاه تصمیم گیرنده، این ۲ صیاد ساعت ۵ صبح به ساحل بازگشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شماره ۲۲ ۴۰ ۴۰ ۴۰ برای خواستار قلمرو به نیروی دریایی ۱۴ اعزام می شوند.

ناجی ۱۴ ۲ ماهیگیر را کدام ممکن است پس از دو ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ دقیقه جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو در تاریکی ساعت شب در موقعیت به یادآور ساحل نبودند، نجات می دهد.

گفتنی است اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۲۴ صیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر دریایی مضطر توسط بندر گیلیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات نجات یافتند.

اشتراک گذاری