نحوه محاسبه حق بیمه مجبور کارمندان ۱۴۰۱+ می باشد


طبق قوانین کارمند باید توسط کارفرما بیمه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز حوادث مختلف توسط نمایندگی های بیمه خسارت بدست آمده می تنبل.

به آموزش داده شده است دیرمیرزا، حق بیمه سالانه طبق فرمول حاضر شده توسط گروه تامین اجتماعی محاسبه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً مبلغی است کدام ممکن است بیمه تامین اجتماعی هر سال برای صنوبر حق بیمه صنوبر می تنبل. ، تعدادی از نسبت افزایش.

حق بیمه تامین اجتماعی هر سال همراه خود ملاحظه به حداقل دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک قیمت وعده های غذایی تنظیم می تنبل. حق بیمه ۱۴۰۱ نسبت به سال های قبلی مرتفع است.

معیارهای بی نظیر کدام ممکن است مستقیماً بر حق بیمه ۱۴۰۱ تأثیر می گذارد، {حقوق و دستمزد} کارمندان، پاداش {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق بیمه مسکن است.

سهم حق بیمه کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان در سال ۱۴۰۱

انواع روزهای کاری x دستمزد روزانه + کمک قیمت مسکن + پاداش کار x 30٪

میزان بیمه کارمندان مشمول قوانین کار برابر ۳۰ نسبت حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای بیمه است. ۷ نسبت سهم کارمندان حق بیمه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما برای تامین اجتماعی همراه خود احتساب سهم کارفرما ۱۱۴۰۱ منهای حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای ماهانه صنوبر می تنبل.

پرداختی بیمه کارمندان در مدت ۳۱ روز به رئوس مطالب زیر می باشد.

حقوق کل ۱۴۰۱ بیمه تامین اجتماعی با بیرون گزارش عنوان برای کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان ۵۸۲۰۶۲۵۰ ریال

کل حقوق ۱۴۰۱، ۶۲،۳۷۰،۴۹۹ برای کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک با بیرون بیمه

حقوق کل ۱۴۰۱ کارمند بیمه تامین اجتماعی همراه خود عالی سال سابقه کار ۶۴۵۴۰۴۹۹ تومان.

حق بیمه سهم کارمندان ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴,۰۷۴,۴۳۷ ریال

اشتراک گذاری