نرخ آرد نانوایی‌ها هیچ تغییری نکرده است | صنوبر مستقیم یارانه‌ها در نظر گرفتن مردمان


رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه در {پاسخ به} این کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند انتخاب مقامات برای گرانی آرد صنف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، برخی آن را مقدمه‌ای برای بردن فارکس محبوب قلمداد کردند، اظهار داشت: برای نانوایی‌هایی کدام ممکن است نان مردمان را تهیه می‌کنند، هیچ تغییری در قیمت آرد داده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمافی السابق قیمت آرد نانوایی‌ها ملایم است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، «مسعود میرکاظمی» در اظهار داشت‌وگو همراه خود روزنامه «ایران» خاص کرد کدام ممکن است در بودجه امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تهیه کنید نهاده، کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو درنظر گرفته شده است.

پس اجتناب کرده اند انتخاب مقامات به افزایش قیمت آرد صنف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، برخی این گمانه را مطرح کردند کدام ممکن است این انتخاب، مقدمه‌ای برای بردن فارکس محبوب هر دو ۴۲۰۰ تومانی است؛ با این حال مسعود میرکاظمی، رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه به «ایران» اظهار داشت کدام ممکن است جهت‌گیری این انتخاب ربطی به هزینه نان ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرد نانوایی‌ها همچنان به هزینه سابق تهیه می‌شود. او در عین جاری اظهار داشت کدام ممکن است مقامات این سیستم دارد همراه خود انجام اصلاحات قیمتی، یارانه‌ها را روی به انگشت مردمان برساند، به جای آن اینکه شبیه روش حال، به انگشت واسطه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلالان برسد.

میرکاظمی در {پاسخ به} این کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند انتخاب مقامات برای گرانی آرد صنف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، برخی آن را مقدمه‌ای برای بردن فارکس محبوب قلمداد کردند، اظهار داشت: برای نانوایی‌هایی کدام ممکن است نان مردمان را تهیه می‌کنند، هیچ تغییری در قیمت آرد داده نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمافی السابق قیمت آرد نانوایی‌ها ملایم است. این افزایش جدیدترین قیمت برای بخش صنف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت بوده کدام ممکن است هیچ قیمت‌گذاری‌ای روی کالاهای آن نمی‌شده است.

وی کسب اطلاعات در مورد فرجام فارکس ۴۲۰۰ در سال‌جاری هم اظهار داشت: طبق قوانین بودجه، اگر بخواهیم طبق سال قبلی حرکت کنیم، باید حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تهیه کنید نهاده، کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو فارکس داشته باشیم. در بودجه امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی ها ریالی برای این امر درنظر گرفته شده کدام ممکن است برابر نیمی اجتناب کرده اند دارایی ها دلاری سال قبلی، یعنی حدود ۱۰ میلیارد دلار است. به همین دلیل، ممکن است نمی‌توانید همراه خود دارایی ها ۱۰میلیارد دلاری، سازمانی ۲۰ میلیارد دلاری را انجام دهید پس قاعدتاً باید سیاستی را در پیش گرفت کدام ممکن است اولاً همراه خود این فارکس ۱۰ میلیارد دلار بتوانید مدیریت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ثانی، آن چیزی کدام ممکن است بیشترین نفع را به مردمان می‌رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه است را اجرا کنید. این شبیه به واقعیتی است کدام ممکن است در این سیستم مقامات موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق آن نیز در جاری انجام {است تا} حتماً در روزی کدام ممکن است مورد نیاز شد اجرایی شود، به مردمان اطلاع‌رسانی صورت گیرد. فعلاً {برای تغییر} در نوع بازپرداخت یارانه‌ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

میرکاظمی کسب اطلاعات در مورد ساختار dishing out نان همراه خود مقوا بانکی مخصوص در استان زنجان هم خاص کرد: این تنها خوب الگوی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اجتناب کرده اند آن هم اینجا است کدام ممکن است یارانه روی به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کننده صنوبر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری انگشت دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واسطه‌ها نرود چون همه مردمان می‌دانند کدام ممکن است اثربخشی روش حال این یارانه‌ها چگونه است. بویژه اینکه وقتی یارانه‌ای چندین سال به این صورت تخصیص می‌یابد، فساد آن هم سیستمی می‌شود. بهتر از راه اینجا است کدام ممکن است اثربخشی یارانه‌ها را شخصی مردمان به‌صورت مستقیم ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانه به‌صورت اوج راست به شخصی مردمان صنوبر شود.

رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه یکپارچه داد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، این مسأله باعث احتمالاً خواهد بود به همان اندازه قابلیت‌های تولید دیگری ملت هم سرزنده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی برای اشتغال تحمیل شود، از ما اکنون فضای زیادی برای صادرات آرد داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه ما هم خواستن زیادی به آرد دارند کدام ممکن است ما {در این} مورد مازاد قابلیت داریم؛ هر دو کسب اطلاعات در مورد گندم، همسایگان شمالی ما گندم دارند کدام ممکن است می‌توانیم آن گندم‌ها را در موجود در به آرد تغییر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه کشورهای قلمرو صادر کنیم، با این حال چون اکنون این فرایند یارانه‌ای است، قاچاق می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت نمی‌تواند اجتناب کرده اند این قابلیت استفاده تدریجی.

وی تاکید کرد: اگر این اصلاحات قیمتی صورت بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر یارانه، ۹ بردن یارانه، اما علاوه بر این صنوبر یارانه مستقیم به شخصی مردمان انجام شود، متعدد اجتناب کرده اند این قابلیت‌ها برای ملت سرزنده احتمالاً خواهد بود.

میرکاظمی اظهار داشت: ما یارانه‌ها را بردن نمی‌کنیم، اما علاوه بر این آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم هر دو به عبارت بیشتر، آنها را اثربخش می‌کنیم، یعنی اجتناب کرده اند حالتی کدام ممکن است طی آن یارانه‌ها به جامعه‌های غیراثربخش می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انگشت مردمان نمی‌رسد، این فرایند را اصلاح می‌کنیم به همان اندازه یارانه‌ها را روی به انگشت مردمان برسانیم. با این حال همین‌جا بار تولید دیگری تأکید کنم کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد نان، به همان اندازه همانطور که صحبت می کنیم هیچ تغییری در قیمت آرد نانوایی‌ها صورت نگرفته است.

Share