نرخ مالیات بر درآمد حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزدهای سال ۱۴۰۱ ادعا شد+ عمیق


گروه امور مالیاتی سقف معافیت‌های مالیاتی {حقوق و دستمزد} سال ۱۴۰۱ را ۶۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، گروه امور مالیاتی سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ بر مقدمه جزو ۵ بندهای «الف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ب» تبصره ۱۲ قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ کل ملت را به ادارت کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر مقدمه این ابلاغیه درآمد منصفانه ساله حقوق کارمندان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر دولتی مندرج در احکام کارگزینی برای ادغام کردن حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از پرداختی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارانه ها به جز عیدی (پاداش نوک سال) به همان اندازه سقف ۶۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان معاف اجتناب کرده اند مالیات است.

نسبت به مازاد ۶۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان به همان اندازه سقف ۱۸۰ میلیون تومان در سال، ۱۰ نسبت مالیات

نسبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تومان به همان اندازه ۳۰۰ میلیون تومان در سال، ۱۵ نسبت مالیات

نسبت به مازاد ۳۰۰ به همان اندازه ۴۲۰ میلیون تومان در سال، ۲۰ نسبت مالیات

نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون تومان به بالا در یک واحد سال، ۳۰ نسبت مالیات

گفتنی است در صورت محاسبه مالیات در حقوق به صورت ماهانه، درآمد اجتناب کرده اند محل حقوق به همان اندازه ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تومان، معاف اجتناب کرده اند مالیات است.

نرخ مالیات حقوق و دستمزدهای سال ۱۴۰۱ اعلام شد

نرخ مالیات حقوق و دستمزدهای سال ۱۴۰۱ اعلام شد

 

Share