نساجی مازندران قهرمان جام حذفی شد


خدمه فوتبال نساجی مازندران همراه خود پیروزی برابر آلومینیوم اراک عنوان قهرمانی سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین فاصله رقابتهای جام حذفی تجهیزات گلف های ملت را به شخصی اختصاص داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نخستین بار به این خوشحال از رسید.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند مهر، دیدار فینال سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین فاصله رقابتهای فوتبال جام حذفی تجهیزات گلف های ملت اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه در لحظه چهارشنبه بین خدمه های نساجی مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک در ورزشگاه آزادی برگزار شد کدام ممکن است این دیدار همراه خود شیوع منصفانه بر صفر خدمه مازنی به بالا رسید. مهرداد عبدی(۵۸) برای نساجی گل زد. این دیدار همراه خود انتخاب کردن محمدحسین زاهدی فر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حضور حدود ۴۰ هزار تماشاگر برگزار شد.

دقایق ابتدایی نیمه اول ۲ خدمه عجول بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرچه خواستن به گلزنی داشتند با این حال نتوانست به همان اندازه دقیقه ۲۰ خطری را روی دروازه ها تحمیل کنند با این حال در یکپارچه شاگردان مهدی رحمتی بیشتر کار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ بار توسط محمدرضا آزادی به همان اندازه آستانه باز کردن دروازه نساجی پیش رفتند با این حال ۲ بار توپ به تیر دروازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بار هم حقیقی توپ را به پوست فرستاد.

نساجی گرچه در دقایق میانی نیمه اول تعدادی از حمله نصف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه را روی دروازه حریف انجام داد با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ساکت الهامی سرمربی شخصی را جدا پایین نداشت نتوانست انسجام دیدارهای قبلی را داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی دقایق تحمل فشار خدمه اراکی قرار داشت.

در دقایق پایانی بازهم این آلومینیوم بود کدام ممکن است همراه خود خواستن گلزنی بالا {به سمت} دروازه نساجی حمله کرد با این حال نتوانست اجتناب کرده اند مکان هایش استفاده تدریجی به همان اندازه در پایان نیمه اول همراه خود جذب می کند با بیرون گل به بالا برسد.

در آغاز نیمه دوم ساکت الهامی کدام ممکن است {به دلیل} محرومیت روی سکوها حضور داشت ۲ تعویض در مخلوط کردن تیمش تحمیل کرد به همان اندازه توسعه هجومی نساجی بیشتر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی داشته باشد نسبت به نیمه اول فوتبال بهتری را به حاضر بگذارد.

این تدبیر سرمربی نساجی در دقیقه ۵۸ پاسخ این است داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خدمه روی کشتی منصفانه ضربه ایستگاهی اجتناب کرده اند جناح چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه بالا مهرداد عبدی به گل رسید به همان اندازه توسعه تفریحی اصلاح تدریجی.

بعد اجتناب کرده اند این گل مهدی رحمتی تعدادی از اصلاح در مخلوط کردن تیمش تحمیل کرد به همان اندازه فرصتی داشته باشد گل خورده را جبران تدریجی. در یکپارچه تفریحی خدمه نساجی توجه به ضد حمله ها داشت با این حال خدمه اراکی برای حضور در گل جذب می کند یکپارچه حمله شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه حریف را تحمل فشار قرار داد.

در ۱۰ دقیقه پایانی خدمه آلومینیوم همراه خود انواع نفرات بیشتری {به سمت} دروازه نساجی حمله کرد به همان اندازه اجتناب کرده اند فینال چشم انداز هایش برای رساندن تفریحی به جذب می کند استفاده تدریجی با این حال نتوانست اجتناب کرده اند حفاظت پرتعداد خدمه مازندرانی حرکت تدریجی به همان اندازه منصفانه بر صفر فینال را به حریف واگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نایب قهرمانی را در کارنامه اش گزارش تدریجی.

Share