نمایشگاه صنایع دستی گیلان آفتاب در قلمرو آزاد انزلی در قالب ۲۴ اتاقک


در کل این نمایشگاه کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند به همان اندازه ۱۳ فروردین ۱۳۹۰ برپاست، ۵۰ صنعتگر محصولات شخصی را در ۲۴ اتاقک در ۲۰۰۰ متر مربع به حاضر می گذارند.

به گزارش دیارمزار، ورزش های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مرتبط همراه خود صنایع دستی در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو همچنان حمایت اجتناب کرده اند پوشش های این گروه اجتناب کرده اند جمله برپایی نمایشگاه نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا صنایع دستی {در خانه} نورئوس است. این قلمرو خزری در جنوب مجتمع تجاری ساختمان شد.

در کل این نمایشگاه کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند به همان اندازه ۱۳ فروردین ۱۳۹۰ برپاست، ۵۰ صنعتگر محصولات شخصی را در ۲۴ اتاقک در ۲۰۰۰ متر مربع به حاضر می گذارند.

{در این} نمایشگاه فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصنوعات مرتبط، چرم دوزی، سرامیک، سفال، چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی خانه به حاضر گذاشته شده است.

به دلیل، نمایندگی قلمرو آزاد انزلی در یک واحد دهه قبلی ورزش‌های متنوعی را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق فاصله‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته‌های حمایتی، محصولات صنایع دستی را در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو اجرا کرده است. بسترسازی برای برگزاری نمایشگاه‌های ویژه، تخصصی شدن نمایشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان این جهان {در تابستان}، بستری برای خرید و فروش، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد تحمیل کرده است.

نمایشگاه صنایع دستی ناوسز قلمرو آزاد انزلی اجتناب کرده اند ساعت ۱۰ الی ۲۲ برگزار تبدیل می شود. اولین قلمرو آزاد شمال ملت همراه خود خانوار هایشان.

اشتراک گذاری