نوک منصفانه داستان تخیلی همراه خود ۲ دریافت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه میلیون بازنده!


مارتین فورد ستاره بوکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعد گاریبی گفتن کرده اند کدام ممکن است درگیری تولید دیگری تحریک کردن نخواهد شد. برخی می گویند این می تواند یک پیش خواستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا بین این ۲ جنگنده تماشایی {خواهد بود}، با این حال فورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاربی سعی کرده اند به همان اندازه نوک همه عامل را انتقادی بگیرند.

تأمین دیری میرزا به نقل اجتناب کرده اند پرشیا نوشت کدام ممکن است مارتین فورد مقاله ای در صفحه خصوصی شخصی آشکار کرده است مبنی بر اینکه نبرد او همراه خود سعد قریب (ایران هالک) لغو شده است. پیش اجتناب کرده اند این دیدار سعد گریبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارتین فورد به تعویق افتاده بود با این حال حالا تجهیزات گلف بوکس گفتن کرده است کدام ممکن است این مسابقه برگزار نمی شود.

فورد ذکر شد: من می خواهم واقعا متاسفم کدام ممکن است نبرد من می خواهم همراه خود هالک ایرانی لغو شد، ویژه به ویژه کدام ممکن است زمان زیادی را در این سیستم تمرینی شخصی گذراندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تلاشم را کردم به همان اندازه مشخص شوم او بهتر از است. من می خواهم منصفانه قرار تخلیه ویدئویی دارم. این اتفاق پس اجتناب کرده اند آن افتاد کدام ممکن است مارتین فورد، رقیب ایران، سعد گاریبی را به تخلیه فتوشاپی اجتناب کرده اند هالک متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است این کار آنقدرها هم کدام ممکن است می‌گوید انتقادی نیست. دانستن درباره خودش

او ذکر شد: «بازدید کننده آن چیزی کدام ممکن است پیش بینی داشتم نبود. در نظر گرفته شده می کنم او تنها همراه خود فتوشاپ شخصی دنیا را فریب داد. دیدن او به مقیاس دیدن تصاویرش خارق العاده نیست. عبارت “حق” مایوس کننده است. “او نوزاد بود!” تعدادی از ماه پیش فورد، بدنساز تاثیرگذار، در دبی به در کنار سعد گریبی ایران هالک نامیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود این ۲ در ۳۰ آوریل در سالن O2 لندن به مصاف هم بروند. این مونتاژ مورد پیش بینی پس اجتناب کرده اند جنجال های فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهان به دهان در وب های اجتماعی لغو شد.

برخی می گویند این می تواند یک پیش خواستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا بین این ۲ جنگنده تماشایی {خواهد بود}، با این حال فورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاربی سعی کرده اند به همان اندازه نوک همه عامل را انتقادی بگیرند. در اولین مونتاژ فورد، سجد غریبه ای را غافلگیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را روی پایین هل داد. شخص غریبه ای سعی کرد در را بکوبد با این حال نتوانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان رفتند. عکسها این تجمع برای عجله در وب های اجتماعی منتشر شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعد قریب هدف موجی اجتناب کرده اند حمله ها مشتریان در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران قرار گرفت.

ساجد گاربی در پاسخ ذکر شد: “مارتین فورد پیش بینی نداشت کدام ممکن است سقوط تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در حالت اضطراب از حداکثر قرار دارد.” من می خواهم قادر نیستم همراه خود خانوار ام تصمیم بگیرم وقتی به ایران برگشتم برای مقابله با نرفتم. من می خواهم قادر نیستم همراه خود پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم صحبت کنم، وقتی همراه خود مادرم صحبت می کنم می گوید شخص خاص کدام ممکن است {در این} ویدیو دیدم زن من می خواهم نیست، دخترم مقاوم تر اجتناب کرده اند اینجا است. وقتی قادر نیستم همراه خود خانوار ام صحبت کنم قلبم می شکند. غرورم را اجتناب کرده اند انگشت دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود شدم. چطور دلیل بدم باشی مرا فریب دادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادم.

گربی ذکر شد: «خانوار من می خواهم به باشی گفتند برو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا را تمام کن. آنها به عامل عکس در نظر گرفته شده کردند. چگونه می توانم بخوابم هر دو آرامش کنم؟ من می خواهم شخصا حالم ناسالم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابم نمی برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرص خواب بلعیدن می کنم. چگونه منصفانه مادر ممکن است این حرف ها را برای فرزندش تحمل تدریجی؟ فشارش خیلی زیاده برای این دعوا منصفانه دلار به من می خواهم دادند با این حال نتوانستم شکسته نشده دهم.

مارتین فورد موج خشونت را دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مخالفانش حفاظت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها خواست مهربان باشند. گاربی در ادعا جدیدترین شخصی ذکر شد: ماه ها در دمای زیر صفر ورزش کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزنم را کاهش دادم به همان اندازه برای این مسابقه کنار هم قرار دادن شوم. این ورزشی توسط من می خواهم لغو نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ستاره بوکس اطلاع داده ام کدام ممکن است سریع سوئیچ برای فورد محدوده خواهد کرد. این مورد فوق العاده شرم آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرم آور است. اپوزیسیون بریتانیا همراه خود من می خواهم هر دو هیچ جنگجوی عکس نبرد نخواهد کرد. از او به هیچ وجه منصفانه جنگجو نبود. حتما شکایت می کنیم چون طبق قرارداد فایتر حق لغو نبرد را ندارد.»

با این حال حواشی پیش اجتناب کرده اند نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه مطبوعاتی توسط این ۲ سلبریتی، بوکسور با کیفیت حرفه ای وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تازه وارد، چنان در وب های اجتماعی ترجیح شده کدام ممکن است صدها هزار دنبال کننده را به شخصی فریب دادن کرده است. نگاهی گذرا به اتفاقات رخ داده: ۲ دریافت کرد، مارتین فورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساجد گاربی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلیون‌ها بازنده، توسط فالوورهایشان در دنیای آنلاین ما شناسایی‌گذاری شدند.

اشتراک گذاری