“هدف ظالمانه” یک بار دیگر به هم می پیوندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها ستاره های بیشتری
سلما بلر همراه خود شرکای سابقش اولیویا مون، بیبی مالکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران جلب رضایت می تدریجی…