هفت اصل مهم رئیس کل موسسه مالی مرکزی به مدیران مسئله موسسه مالی ها + عمیق


رئیس کل موسسه مالی مرکزی همراه خود صدور هفت تصمیم مهم در حمایت اجتناب کرده اند انبساط محصول بر نظارت بر انجام موسسه مالی ها در سال جدید تاکید کرد.

به گزارش دیارمیرزا، علی صلاح آبادی در نشست نوروزی همراه خود مدیران مسئله موسسه مالی مرکزی همراه خود ردیابی به روابط کلی موسسه مالی مرکزی، ذکر شد: موسسه مالی مرکزی مدیریت راهبردی شخصی را بر این سیستم عمومی تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح توسعه خواهد داد.

– انضباط پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت اعتباری را در اصل کار انتقادی قرار دهید.
– تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی به افراد همراه خود به نظر می رسید به شهرت دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد آسان.
– حاضر شرکت ها بانکی به صورت متمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست برای بسیاری از بخش های محصول.
توقف تخصیص دارایی ها اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی به بخش های غیرمولد.
– اقدامات احتیاطی اجباری برای مدیریت سهام موسسه مالی ها انجام شود.
– مدیریت مایعات را به طور قابل توجهی در اصل کار قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت معقول خوردن را پیاده سازی کنید.
– علاوه بر این نگهداری اسناد قانونی، تکثیر موسسه مالی ها اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی بر ایده ماده ۱۴۰۱ بودجه ممنوع است.

رئیس شورای پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت پیش اجتناب کرده اند این آموزش داده شده است بود که موسسه مالی ها می توانند طلا، اوراق قرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی را نزد موسسه مالی مرکزی سپرده گذاری کنند. {در این} صورت در صورت عدم نتیجه گیری تلاش موسسه مالی، موسسه مالی مرکزی ممکن است این اوراق را به صورت مشترک بفروشد.

صلاح آبادی همراه خود خاص اینکه افزایش نظام بانکی یکی اجتناب کرده اند الزامات امسال است، ذکر شد: باید تغییراتی تحمیل شود به همان اندازه شاهد اصلاحات در نظام بانکی باشیم.

رئیس کل موسسه مالی مرکزی همراه خود ردیابی به ایجاد صندوق پول در سال جاری، افزود: صندوق پول ممکن است در کمتر اجتناب کرده اند خوب سال از دستگاه خریداری تنبل. بر این ایده ۱۴۰۱ موسسه مالی مکانیزم به صورت جداگانه ای دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار سرمایه بورس باید همراه خود همکاری موسسه مالی این وجوه را تهیه تنبل.

صلاح آبادی افزود: موسسه مالی‌ها علاوه بر این صندوق مبادلات ارزی بلند مدت، شهادت دادن سپرده معاف اجتناب کرده اند مالیات را نیز در موسسه مالی مرکزی صادر کرده‌اند به همان اندازه موسسه مالی‌ها بتوانند نقدینگی شخصی را همراه خود همکاری موسسه مالی مرکزی کمتر اجتناب کرده اند خوب سال در فرابورس مدیریت کنند. “

نوروزی رئیس کل موسسه مالی مرکزی در طولانی مدت همراه خود تاکید بر آسیب شناسی برخی تجهیزات های خودپرداز موسسه مالی ها در روزهای قبلی، راهنمایی های اجباری را برای تصور این موضوع در موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات بالقوه در بلند مدت حاضر کرد. .

{در این} مونتاژ مدیران مسئله موسسه مالی ها علاوه بر این در خصوص این سیستم عمومی تغییر جامعه بانکی بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند.

اشتراک گذاری