وزارت دارایی: رد مالیات بر سپرده های بانکی اشخاص حقیقی


در پی انتشار این خبر، وزارت مالیه و دارایی از مالیات بر سود سپرده های بانکی افراد خودداری کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دایرمیرزا، وزارت دارایی و دارایی از اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی خودداری کرده است.

به گزارش ایرنا، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت دارایی و دارایی این اتهامات از جمله «مالیات بر سود سپرده های بانکی برای افراد» را تکذیب کرد.

مهدی محمد از رسانه ها خواست قبل از انتشار چنین اخباری صحت چنین اخباری را از طریق منابع رسمی بررسی کنند.

اشتراک گذاری