پاسخ خیریه به ضربه زدن به فرد مبتلا در یک واحد وسط بهداشت روان


مدیرکل رفاه البرز ذکر شد: حمله به مددجویان در توانایی شخصی باورپذیر نیست. پیگیری.”

وی ذکر شد: موکلان ما جاده بنفش ما هستند، ما مطابق قوانین هستیم، ما تابع قوانین هستیم. ما مدیون شخصی هستیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله هدف حمایت کنیم.

محمد فلاح افزود: در پی تخلیه ویدئویی اجتناب کرده اند سوی وسط مجروحان ایران در کراچی، بلافاصله کمیته ۲۶ نفره اورژانس تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد این وسط ابدی تعطیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸ ساعت جایگزین داده شود به همان اندازه سایر ساکنان را ساماندهی کنند. این وسط در سایر امکانات مورد ملاحظه قرار گرفت.

وی افزود: «تمامی امکانات امنیتی دارای مجوز البرسا خرس مدیریت های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گونه تخفیفی در حقوق کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها خیریه {وجود ندارد}.

اشتراک گذاری