پاسخ فارسی به هویت های بازیگران گروه مورمون ناصر، راهبرد بی نظیر جهاد است.


راه حل ها همچنان حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است فعالان سایبری اجتناب کرده اند احساسی افزاری برای تحمیل حساب های روانی همراه خود حساب های ضد انقلاب استفاده کرده اند. پرس و جو اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه می توان اجتناب کرده اند فریب در نبرد استفاده کرد؟

به گزارش دیارمیرزا خبرگزاری فارس، روح الله مومن نسب، مدافع دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع قالب ایمنی اجتناب کرده اند حساب های کاربری بازیگران نوشت:

ما احساسی‌افزاری به تماس گرفتن اکانت بازیگران درست مثل حساب بی نظیر آن‌ها حاضر کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی این حساب‌های بازیگران کار روانی انجام دادیم.» این می تواند یک اقدام شومینه‌سوزی داوطلبانه بود.

خواه یا نه چنین ممکن حتی به تماس گرفتن روانشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد احساسی منتفی است؟

کامیل خجسته، سرپرست مجموعه تبت، در {پاسخ به} این سخنان نوشت: ما هیچ فریبکاری برای نبرد خنک نداریم. ما منصفانه دلیل داریم. ما منصفانه تبلیغ داریم. ما توضیح دادن دقیقی داریم. ما منصفانه دستور اساساً مبتنی بر دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرع داریم.

وی علاوه بر این این بخش اجتناب کرده اند ادعا عمومی انقلاب را ادای احترام به شد. قول سدید به معنای محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست است; اینجوری حرف بزنیم به کودکان عزیزمان، به کودکان انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مومنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان امام، به سخنرانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کنندگان. انصافاً مطیع. از دوام در مخالفت با کسی نباید ما را مجبور تنبل کدام ممکن است راه را خطا برویم، ظلم کنیم، به آن است شخص خاص ظلم کنیم. ۹، نباید ظلم شود. نباید به کسی ظلم کرد. [بیانات در نماز جمعه ۱۴ خرداد تهران]”

محمدرضا علیپور یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند فعالان زیبایی شناختی نیز در {پاسخ به} این سرزنده دنیای آنلاین ما گزیده ای اجتناب کرده اند سخنرانی بیشتی را بازنشر کرد. شهید بوشتی در بخشی اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: مراقب عمیق اخلاقی باشید. اسلام به ما می آموزد کدام ممکن است به دشمنانمان دروغ نگوییم، دشمنانمان را نابود نکنیم، به دشمنان شخصی توهین نکنیم. میتوانیم صحبت کنیم. این رئوس مطالب اسلام است. این ممکن است برای شما ممکن است اعضای خانواده {در این} دنیا بیشتر باشد. مناسب است کدام ممکن است اپوزیسیون توهین می تنبل، دروغ می گوید، توهین می تنبل، توهین می تنبل، همه اینها مناسب است، با این حال ما حتی همراه خود هویت خوب اسلامی شخصی تخفیف نخواهیم کرد.

نکاتی با توجه به غیر صادقانه در نبرد

عبارت فریب در اسلام جز نبرد جایز نیست. از فریب مرز باریکی همراه خود عبارات تولید دیگری دارد کدام ممکن است حتی در نبرد هم جایز نیست. کلماتی معادل فریب، حیله گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عهدشکنی، … هیچ کدام اجتناب کرده اند آنها حتی مجاز به نبرد نیستند.

این ادعا امیرالمؤمنین (علیه السلام) را در خطبه ۱۰۰ بر کوه ببینید.

“به خدا سوگند معاویه کمتر اجتناب کرده اند ممکن است نیست. او عهدش را می شکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب گناه تبدیل می شود. اگر عهدش را نمی شمرد، ممکن است مردی فوق العاده عاقل بودم! با این حال گنهکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنهکاران زناکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانند.” دشمن فریب ها را مناسب نمی داند.

با این حال منصفانه پرس و جو اساسی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه مجوز فریب در نبرد به معنای مجوز در هر جنگی است؟ خواه یا نه می توان اجتناب کرده اند آن در نبرد های سیاسی استفاده کرد هر دو در نبرد احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد رسانه ای؟

بیایید امتحان کنید سخنان امام کمنی با توجه به فریبکاری در پوشش بیندازیم. این را به ما بسپار، چون زمان مناسبی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است نمی خواستم همراه خود او بحث کنم. پوشش فریب نیست. “پوشش مناسب است، پوشش بر ملت تحت سلطه است، ۹ فریب، همه اینها خطا است. اسلام پوشش است، منصفانه خصلت سیاسی است، ۹ فریب.”

رهبرانقلاب شبیه به طور کدام ممکن است در مقدمه این متن اشاره کردن شد، توده ها اجتناب کرده اند راهبرد «میثاق سدید» استفاده کرده اند، با این حال هیچ گاه باب فریب را در جهاد باز نکرده اند.

بحث با توجه به اثربخشی فریب در نبرد احساسی

اسلام برای نبرد میانه رو، چون آن است پیشوایان دینی ما آگاه اند، فریبکاری را جایز نمی داند، با این حال اگر چنین چیزی مجاز بود، اوضاع را شدیدتر اجتناب کرده اند تسهیل نبرد میانه رو می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد برای جهادگران {در این} قلمرو روی حیله و تزویر می شد. برای نبرد احساسی، دوست ندارم نبرد روی حیله و تزویر، یکی اجتناب کرده اند جنبه های داستان، افراد هستند. {افرادی که} گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردار طرفین را رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری می کنند نمایندگی کننده هستند. اگر یکی اجتناب کرده اند طرفین این نبرد بگوید {در این} نبرد می توان فریب داد، افراد اجتناب کرده اند اول عصبانی می شوند. افراد همراه خود سوء ظن به طرف مقابل مورد توجه قرار گرفت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مورد توجه قرار گرفت نقض هدف این نبرد است.

هدف بسته شدن نبرد احساسی، تحمیل اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اعتقاد برای حق است. اگر نامشخص باشید کدام ممکن است در چنین شرایطی می توان افراد را فریب داد، اعتقاد آنها ارائه می دهیم اجتناب کرده اند بین {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان رساندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در هدف را برایتان اشکال {خواهد بود}.

شاید سطح قوت جبهه حق در چنین جنگی این باشد کدام ممکن است طرف مقابل تحت هیچ شرایطی مداخله نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ فریبکاری متوسل نمی شود. همه افرادی که اعلام کردن می کنند دشمنان ما را {در این} قلمرو دارند، شاید سطح نقطه ضعف بی نظیر آنها، جعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقا سعی می کنند به همان اندازه حدی واقعیت را دقیق کنند به همان اندازه نامی برای شخصی کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نماد می دهند کدام ممکن است {بی طرف} هستند. نکته بی نظیر اینجا است کدام ممکن است دروغ های آنها را بپوشانند.

اشتراک گذاری