پاسخ ما به کشورهایی کدام ممکن است برای منافعمان در خلیج‌فارس ضرر تحمیل کنند، پشیمان کننده {خواهد بود}


فرمانده نیروی دریایی سپاه همراه خود خاص اینکه خلیج فارس به همان اندازه ابد خلیج فارس خواهد ماند، ذکر شد: کشورهای جهان می‌توانند ایمنی این جهان ظریف را برقرار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها پیام صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی را به همسایگان جنوبی گفتن نمودیم کدام ممکن است قادر هستیم ایمنی این جهان را برقرار بکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بیگانگان {در این} جهان اصلا توجیهی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا حضور آنان موجب نا امنی است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند سپاه نیوز، سردار دریادار تنگسیری در گفتگویی به رویداد روز سراسری «خلیج فارس» ذکر شد: شناسایی «خلیج‌فارس» در قدیم الایام همراه خود شناسایی‌های مختلف «سینوس پارتیکوس»، «پرشین گلف»، «بحرالفارسی»، استفاده می‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها شناسایی‌هایی بوده کدام ممکن است به «خلیج فارس» می‌گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قدیم الایام، امکان حضور بیگانگان {در این} جهان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد اگر گذشته تاریخی را ورق بزنید در سال ۱۵۰۸ میلادی کدام ممکن است پرتغالی‌ها به خلیج‌فارس آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدا به جاسک رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به بندرعباس آمدند (کدام ممکن است در قدیم نامش «گمبرون» بوده) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند «گمبرون» به جزیره «جرون» کدام ممکن است شبیه به جزیره هرمز است آنجا مستقر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از قلعه‌ای در آنجا ساختند کدام ممکن است مونتاژ آن از قلعه ۳۵ سال اندازه کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از قلعه دوم کدام ممکن است در جزیره لارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از قلعه سوم کدام ممکن است در جزیره قشم بود ساختند، به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود مونتاژ این سه از قلعه عالی مثلث امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظتی را برای شخصی تشکیل می‌دادند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه ذکر شد: همراه خود این اعتقاد، پرتغالی‌ها در خلیج فارس حضور پیدا می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ سال {در این} جهان ظریف باقی می‌مربوط به در آن نقطه ۹ نفت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ بنزین، سپس در سال ۱۶۲۲ میلادی امامقلی خان، در زمان شاه‌عباس صفوی این جهان را اجتناب کرده اند پرتغالی‌ها پس می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی‌ها {در این} جهان حضور می‌یابند.

وی یکپارچه داد: انگلیسی‌ها اجتناب کرده اند قرن ۱۶ به همان اندازه ۱۹ میلادی {در این} جهان می‌مربوط به را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن‌ها امریکایی‌ها برای چپاول نفت این جهان به این جا آمدند.

تنگسیری تصریح کرد: حضور بیگانگان {در این} جهان نماد اجتناب کرده اند اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت بالای جهان مهم خلیج فارس است، در امروز خلیج فارس عالی جهان فوق العاده ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای قدرت فوق العاده بالای بنزین، نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت ماهی گیری است.

سردار تنگسیری همراه خود مهم کشف کردن صنعت گردشگری، توریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد اقتصاد اقیانوس اساس همراه خود ملاحظه به جزایر بسیاری {در این} جهان افزود: وفاداری ایمنی، جزایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سواحل انصافاً، دارایی ها عظیم قدرت، فراوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب صید آبزیان می‌تواند {بهره وری} بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد اقیانوس اساس را رشد a فوق العاده‌ای ببخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین خاطر این جهان همه وقت مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف {بوده است}، ما ۱۹ جزیره مهم در عمق آب‌های خلیج فارس داریم کدام ممکن است جزو جزایر راهبردی ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بیگانگان {در این} جهان نماد دهنده‌ی اهمیت همین موضوع است.

سردار تنگسیری همراه خود ایرانی کشف کردن این جهان ذکر شد: خلیج فارس اجتناب کرده اند قدیم خلیج فارس بوده چون کل این جهان به انگشت ایرانیان بوده با این حال الان هم اعتقاد داریم بر اینکه شناسایی این جهان «خلیج فارس» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید الآن در محیط جنوبی خلیج فارس، کشورهای عربی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اسلامی کدام ممکن است ۱۳۵۷ کیلومتر مرز آبی دارد {در این} جهان ظریف حضور دارند.

دریادار تنگسیری ذکر شد: ما معتقدیم کدام ممکن است کشورهای جهان می‌توانند ایمنی این جهان ظریف را برقرار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها پیام صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی را به همسایگان جنوبی گفتن نمودیم کدام ممکن است قادر هستیم ایمنی این جهان را برقرار بکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بیگانگان {در این} جهان اصلا توجیهی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا حضور آنان موجب نا امنی است. پس متوسل شدن به دشمنان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها {در این} جهان مثل رژیم صهیونیستی کودک کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقال اینها به این جهان، پیام خوبی را منتقل نمی‌تدریجی. متعاقباً مناسب نیست همسایه‌هایی کدام ممکن است دارند {در این} جهان اقامت می‌کنند دشمنی، فتنه‌انگیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق را {در این} جهان بگمارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقر نمایند لذا ما گفتن کردیم کدام ممکن است کشورهای این جهان قادر هستند ایمنی آن را برقرار نمایند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه ذکر شد: امریکایی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای فرامنطقه‌ای {در این} جهان جایگاهی ندارند رژیم اشغالگران قدس قطعا {در این} جهان جایگاهی نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به همان اندازه عالی حدی می‌توانیم تحمل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پایداری ما تمام شود قطعا آن موقع ما هشدار قابل توجه می‌دهیم به هر کس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کشوری کدام ممکن است امتحان شده تدریجی برای مزیت ما در خلیج‌فارس مشکلی تحمیل بکند پاسخ ما قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشیمان کننده {خواهد بود}.

سردار تنگسیری افزود: در امروز نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس انصافاًً سیادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور دارد اجتناب کرده اند تنگه هرمز به همان اندازه شمال خلیج فارس در حیطه مسئولیتی این انرژی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصورت در یک روز واحد‌زمانی حضور پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود از اشراف زاده ها درست اطلاعاتی، تمام اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرکات بیگانگان را در جهان رصد می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه کنون اجازه نداده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهیم داد کدام ممکن است در آبهای جمهوری اسلامی، آبهای سرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آب‌هایی کدام ممکن است تحمل نظارت ما هستند مثل فلات قاره، نیروهای بیگانه حضور پیدا بکنند.

دریادار تنگسیری یکپارچه داد: نیروی دریایی سپاه اجتناب کرده اند سال۹۲ راهیان آفتاب دریایی را برای آشنایی مردمان عزیزمان بخصوص بچه ها رشید مملکت اسلامی‌مان همراه خود اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌هایی کدام ممکن است در جهان خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزایر موجود است ایجاد نمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ان شاءالله این مد یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تقاضا می‌کنیم بچه ها گران ما بیآیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این جزایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌های عظیم درخلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جهان راهبردی تا حد زیادی شناخته شده بشوند.

سردار تنگسیری همراه خود مهم کشف کردن عنوان «خلیج فارس» ذکر شد: همین جا «خلیج فارس» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس نمی‌تواند اسم جامد روی این مکان بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها ما ان شاءالله باید این میراث گرانبها را کدام ممکن است اجتناب کرده اند گذشتگان به ما رسیده است را خوشایند محافظت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آیندگان منتقل نمایند.

Share