پایان دادن نورپردازی منزل بلادی رشت | تعویض درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره برج ساعت


معاونت عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن شهرداری رشید ادعا کرد: پایان دادن روشنایی منزل بالاالهی، تعویض درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره های ساعت در اصل کار قرار گرفته است.

به گزارش دیارمزار، رئیس گروه عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن شهرداری رشت بلدیه رشت ابتدا همراه خود ردیابی به مرمت این بنای تاریخی دقیق کرد: در آستانه سال نو مرمت فاز اول تکمیل شد. میثم حرف خواه افزود: مرحله یک تبدیل کردن، ترمیم جلوی ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم دیوارهای شکسته، ترمیم نمای بتنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آمیزی جلوی خانه، تعمیر انبوه های بصری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره های شکسته رو به جاده است. شیشه های آسیب دیده را تعویض کنید، درها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره ها را رنگ آمیزی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چارچوب آنها را پایان دادن کنید.

حرف خواه همراه خود تاکید بر محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست اجتناب کرده اند هویت ساختار شهر رشت افزود: همراه خود ملاحظه به ناپایداری جوی در هفته دوم فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به تنظیم بدنه پنجره های برج، امکان رنگ آمیزی موجود است. سقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برج بازیابی نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقه فوقانی برای جلوگیری اجتناب کرده اند ورود باران به موجود در ساختمان ساخته نشد. متعاقباً همراه خود افزایش دما، پایان دادن تبدیل کردن این بنا در اصل کار گروه مدنی قرار گرفته است.

وی همراه خود یادآوری اینکه نورپردازی این خانه به نوک رسیده است، خاطرنشان کرد: {در این} سال ها هیچ توجهی به تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آمیزی خانه نشده است.

رئیس نمایندگی عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن نسبت به مرحله بعدی نوسازی برای ادغام کردن خشک شدن کف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارتیشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض سقف همراه خود رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی بنگاه ابراز امیدواری کرد.

شایان اشاره کردن است مجموعه بناهای میراثی تالار شهر رشت در آذرماه ۱۳۵۶ به شماره ۱۵۱۶ در فهرست آثار سراسری ملت به سند رسیده است. استفاده اجتناب کرده اند خانه بلدیحی در سال ۱۳۰۳ شمسی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چهارم اردیبهشت ۱۳۰۵ به نوک رسید.

اشتراک گذاری