چشمه فیلم در تعدادی از قدمی شماست


تهیه شناسایی مستعار پیناز جهان مهمانی

موسیقی بهار {در خانه} ات را می زند….
دستانت را به روی او باز کن…
خدا را اجتناب کرده اند خانه پوست ببر.
به پرندگان ظاهر شد کن
چشمت را به بازدید کننده خانه بده، پاداش بده.
بهار در تعدادی از قدمی….
در آغوش خدا فریاد بزن….
بهار…
💐🌷🍀🌾
به گزارش دیرمیرزا سردبیر ۱۴۰۱ به اعضا تبریک می گوید.
☘️💐☘️🌷

به امید اینکه ایران سالی پر اجتناب کرده اند روزهای پر اجتناب کرده اند پیش بینی برای میهن عزیزمان باشد.

🌿🍃🎋🌿

اشتراک گذاری