چکیده داستان “RHONJ” ترزا جودوس داستان ثابت بودن تیکی باربر را مطرح می تدریجی.
نزاع بین گایدز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانسون در فینال نیمه روزی آغاز شد کدام ممکن است باربر اجتناب کرده اند مبانی دانستن درباره گزارش‌هایی مبنی بر «آزار فیزیکی» در یک واحد ساعت شب مردانه پرسید.