کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نشانگر فاضلاب ربطی به نمایندگی سوخت ندارد


جمال نیکووه گفتن می تدریجی کدام ممکن است نمایندگی سوخت به هیچ وجه در بازار از دستگاه به محل کار گزارش مراجعه نخواهد کرد.

به گزارش {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، طی روزهای فعلی اخباری مبنی بر تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا تجهیزات نشت سوخت به مشترکان سوخت خالص در یک واحد شهر آشکار شد کدام ممکن است ربطی به سوخت گیلیان ندارد. نمایندگی.

عیسی جمال نیکویی مدیرعامل نمایندگی سوخت گیلان این خبر را گفتن کرد.

وی در شکسته نشده اظهار داشت: طبق بازرسی های {انجام شده} چندین شخص سودجو به تماس گرفتن نمایندگی سوخت اقدام به کالا نگاهی به سوخت کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ارتباطی همراه خود این نمایندگی ندارند.

سرپرست مسئله گیل سوخت در بازار از دستگاه به درگاه منزل گزارش احوال نمی رود، ۲) برای ضمانت اجتناب کرده اند سلامت اشخاص حقیقی.

جمال نیکووه اظهار داشت: مشترکین احترام کافی است اجتناب کرده اند امنیت اماکن شبیه شیرآلات، لوله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دودکش ها ضمانت حاصل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد های امنیت حاضر شده توسط نمایندگی سوخت به نمایندگی را بازرسی کنند. ir، صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های مکتوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال منعکس می شوند، ملاحظه کنید.

اشتراک گذاری