رژیم لاغری سریع

کریدور در سراسر جهان جدید نچیوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را اجتناب کرده اند طریق ایران به هم متصل می تنبل.


رئیس جمهور آذربایجان همراه خود دقیق اینکه جمهوری آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخجوان هیچ ارتباطی همراه خود ارمنستان ندارند، اظهار داشت: این اتصال اجتناب کرده اند طریق ایران {خواهد بود}. سرمایه گذاری راهسازی اجتناب کرده اند ایران به نخیوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بازارها در جاری انجام است.

الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان در سخنان پایانی شخصی با توجه به نتایج مقامات در سه ماهه اول سال جاری اظهار داشت کدام ممکن است “جاده لوله بنزین کاراباخ کدام ممکن است ارامنه در آن اقامت می کنند آسیب دیده است” را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گازی در آنجا {وجود ندارد}. دنیا همین جا در آذربایجان “ویران می تنبل” را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش برف ۳۰ سطح کاهش یافته است است.

علی اف: مردمان نخجوان بین سال های ۱۹۹۰ به همان اندازه ۲۰۰۵ با بیرون بنزین اقامت می کردند. {چه کسی} آنها را اجتناب کرده اند بازو داد؟ ارامنه، مدیریت ارمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ارمنستان. خواه یا نه صدای اعتراض اجتناب کرده اند کسی، گروه هر دو کشوری شنیده شد؟ ۹ ممکن است ندارم! آنها جدا بودند، با این حال وقتی هر هفته {در خانه} بنزین نبود، کسی نبود کدام ممکن است اجتناب کرده اند آمریکا به همان اندازه اروپا همراه خود ما صحبت تنبل، کشورهایی هستند کدام ممکن است در اروپا بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین ندارند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهایی هستند. کمیت بنزین آنها ۳۵ نسبت است خواه یا نه فاجعه انسانی موجود است؟ اگر هر هفته {در خانه} بنزین نباشد، خواه یا نه آن یک است فاجعه انسانی است؟

رئیس جمهوری آذربایجان تاکید می تنبل: چرا در روزی کدام ممکن است نخجوان ۱۵ سال با بیرون بنزین بود، فاجعه انسانی رخ نداد؟ این پرس و جو است کدام ممکن است خواه یا نه پاسخی برای این پرس و جو موجود است؟ مطمئنا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ، استانداردهای دوگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض غربی است. اکنون جاده لوله بنزین قره حیاط پشتی را تبدیل کردن کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنی ها باید قدر آن را بدانند. خواه یا نه ارامنه برای تبدیل کردن ردیابی ها لوله شخصی مدیون خدا بودند؟ ۹ ممکن است ندارم! ما این کار را انجام داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم آنها اجتناب کرده اند این واقعیت آگاه شوند کدام ممکن است آنها شهروند جمهوری آذربایجان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر پرچم آذربایجان اقامت می کنند. .

علی اف اجتناب کرده اند شرکت ها ایران به نخجوان شناخت کرد: «ما به هیچ وجه حادثه ای را کدام ممکن است ناچیان را با بیرون بنزین گذاشت فراموش نمی کنیم. ارمنی ها بنزین نخجوان را برداشتن کردند، آب ما را برداشتن کردند، با این حال در سال ۲۰۰۵ همراه خود ایران قراردادی امضا کردیم کدام ممکن است بنزین ناچیوان را اجتناب کرده اند آستارا به آستارا در ایران ببریم، با این حال اکنون این کار را انجام می دهیم. با این حال این بدان معنا نیست کدام ممکن است گروه در سراسر جهان حاضر به اعتراض علیه ارمنستان نیست.

رئیس جمهور آذربایجان همراه خود ردیابی به شکست تعهدات ارمنستان در برقراری روابط جمهوری آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخوانا اظهار داشت: این اتصال اجتناب کرده اند طریق ایران انجام احتمالاً خواهد بود. سرمایه گذاری مونتاژ خیابان ای اجتناب کرده اند ایران به نخیوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به بازارهای جهانی در جاری انجام است. امیدوارم مراسم کاوش سریع انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدین انجمن کریدور جدیدی برای بار در سراسر جهان باز شود.

الهام علی اف در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به تبعیض علیه آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین شناخته شده به عنوان معیاری دوگانه، اجتناب کرده اند کشورهای غربی خواست به همان اندازه همراه خود به رسمیت شناختن جمهوری آذربایجان مخالفت کنند. همراه خود وجود اینکه این تهاجم در جریان ورزش های ما در گروه های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان مذاکرات دوجانبه، تمامیت ارضی کشورمان را نقض کرد، خاص بود کدام ممکن است مقصران چه کسانی بودند. ملت، این مصداق ۲ مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی غربی است.

این معمول دوگانه غرب همراه خود آذربایجان شکسته نشده دارد، ما در این زمان آن را در مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین می بینیم. در بازتاب، روزی کدام ممکن است سرزمین‌های شخصی را اجتناب کرده اند تهاجم آزاد می‌کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پهپادهای معروف Biraktar استفاده می‌کردیم، متخصصان خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطبوعات غربی آن را یک سلاح کشنده توضیح دادن کردند.

اشتراک گذاری