کسب گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه اراده شده است | حداقل قیمت نان خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ را مدیریت کنید


مشاور مردمان در مجلس اجتناب کرده اند بی تفاوتی وزیر صمت در خصوص موضوعات زیر مجموعه شخصی انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: داد صنعت پرهزینه بلند است با این حال کسی نیست به فریاد آنها برسد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، شهریار حیدری در نشست علنی بلافاصله( یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ذکر شد: آقای رئیس جمهور به فریاد مردمان برسید کسب گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه اراده شده است حداقل قیمت نان خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ را مدیریت کنید. خدمه ترتیب بازار خواهید کرد کدام ممکن است وزارت صمت در صدر توان مدیریت بازار را ندارد.

مشاور مردمان قصرشیرین در مجلس شکسته نشده داد: وزیر صمت اجتناب کرده اند وضعیت مدیریت گروه پرونده کرمانشاه همراه خود خبر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از آن آگاه است وضعیت اسفباری دارد همراه خود وجود اطلاع اجتناب کرده اند این موضوع {به دلیل} ورود ویژه خواران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت خواران اجازه تنظیم مدیریت داده نمی شود. گروه بازرسی وزارت دانش به این موضوع معامله با تنبل.

وی خاص کرد: داد صنعت پرهزینه بلند است با این حال کسی نیست به فریاد آنها برسد، رئیس جمهور همراه خود جدیت به دشواری ورود تنبل، وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش نسبت به موضوعات زیر مجموعه وزارت شخصی جدا است.

Share