کسری بودجه از حداکثر تامین اجتماعی باعث تاخیر در تیز کردن هیچ حقوقی در دهه ۱۴۰۰ نشد.


وی اظهار داشت: سال قبلی منطقیماهانه ۴۰۰۰ میلیارد تن کسری داشتیم کدام ممکن است ۴۸۰۰۰ میلیارد تن در سال است.

حجت عبدالملک، سخنگوی ایسنا اظهار داشت: در تامین اجتماعی کسری بودجه زیادی داریم. سال قبلی منطقیماهانه ۴۰۰۰ میلیارد تن کسری داشتیم کدام ممکن است ۴۸۰۰۰ میلیارد تن در سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رقم وحشتناکی است.

وی افزود: این رقم کسری بودجه ماهانه ۴۰۰۰ میلیارد تن برای یک تجهیزات فوق العاده عظیم است. برخی وزارتخانه ها مجموعاً سالانه ۱۰ به همان اندازه ۱۲ میلیارد تن بودجه دارند کدام ممکن است نصف حقوق ماهانه تامین اجتماعی است.

وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی سال قبلی را با بیرون معطلی سپری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً {یک میلیون} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۷ هزار بیمه گذار جدید در سال قبلی به لیست بیمه تامین اجتماعی اضافه شدند. در واقع به همان اندازه نوک فروردین ماه آمار ادعا تبدیل می شود از کارفرمایان می توانند مشخصات بیمه ای شخصی را به همان اندازه نوک ماه بلند مدت به تامین اجتماعی حاضر کنند.

متعاقباً آماری کدام ممکن است ممکن است ادعا کردم درمورد به نوک اسفند ماه نیست، از احتمالا متنوع اجتناب کرده اند کارفرمایان به همان اندازه نوک فروردین ماه حق بیمه شخصی را تیز کردن خواهند کرد.»

اجتناب کرده اند {یک میلیون} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۷ هزار نفر، ۷۵۰ هزار نفر در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بیمه شدند، اظهار داشت: ۷۰ سهم اجتناب کرده اند همین انواع یعنی ۵۰۰ هزار نفر این ۷۵۰ هزار نفر بیمه هستند. یعنی کارفرما به شخص ضمانت می دهد.

گروه تامین اجتماعی اجتناب کرده اند اجرای این سیستم جدید جبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ۲۰ هزار میلیارد تن غرامت اجتناب کرده اند کسری سال قبلی خبر داد. رئیس جمهور به ما ادعا کرد کدام ممکن است طی ۲ به همان اندازه ۲ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم، وزارتخانه کنار هم قرار دادن سازی اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش نویس اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش نویس حساب ها را کنار هم قرار دادن می تدریجی. در واقع این پاسخگویی کدام ممکن است انقلاب امنیتی افراد ایران است به ما سپرده شده است.

اشتراک گذاری