کلیات قالب شفافیت قوای سه‌گانه تصویب شد


نمایندگان مجلس همراه خود کلیات قالب شفافیت قوای سه گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها موافقت کردند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، در مونتاژ علنی همانطور که صحبت می کنیم (یکشنبه) مجلس، کلیات قالب ۲ فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نمایندگان مجلس بعد اجتناب کرده اند استماع بازخورد موافقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان در پایان همراه خود ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ رای ممتنع اجتناب کرده اند مجموع ۲۲۰ مشاور حاضر همراه خود کلیات این قالب موافقت کردند.

مجلس همراه خود تصویب کلیات، وارد تجزیه و تحلیل عمیق این قالب ۵ ماده‌ای شد کدام ممکن است تنها ماده ۱ آن قرائت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد در دوره ها بعدی مجلس، جرییات قالب مورد معامله با قرار گیرد.

Share