کلیه پروانه های ساختمانی خرس محافظت جنگل گیلان تجزیه و تحلیل تبدیل می شود


به آموزش داده شده است استاندار گیلان، الگو مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در جنگل باید {به دقت} رصد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز {در این} مناطق جلوگیری شود.

به گزارش دیارمزار، اسدالله عباس عصر در لحظه (چهارشنبه) در کارگروه ویژه برای جلوگیری اجتناب کرده اند اصلاح تخلفات ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربری غیرمجاز در گیلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری گفت: در بازدید آیت الله دکتر رئیسی به استان مازندران، گفت: همراه خود ملاحظه به شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات صورت گرفته اجتناب کرده اند سوی آیت الله دکتر رئیسی، در استان مازندران شاهد اصلاح تخلفات ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربری غیرمجاز در گیلا هستیم. افسران مجاز هستند.

وی همراه خود دقیق اینکه همراه خود عاملان این حادثه با بیرون عذرخواهی برخورد قانونی تبدیل می شود، به مدیران تجهیزات های ذیربط اصل داد به همان اندازه کمتر از در هفته اجتناب کرده اند اقدام شخصی به رژیم گیلان اطلاع دهند.

یک مقام ارشد دولتی در گیلان همراه خود تاکید بر اینکه ایمنی اجتناب کرده اند انفال در چارچوب قانونی در استان است، گفت: در مرحله بعدی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز نیز اقدامات مشابهی انجام احتمالاً خواهد بود.

یک کارگروه ویژه اجتناب کرده اند سوی مقامات حبشه مأمور شده {است تا} همراه خود هیئت های داوطلبانه به صورت شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی برای پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای تخلفات ساختمانی در ایالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان همکاری تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح استفاده را پرانرژی کنید.

عباس اظهار داشت: آثار عقب کشیدن مهاجرت های متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سودجویی، کالا پایین های بکر به غیر کشاورزی ها، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای نامتعارف در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح اکولوژی روستا به شهر تبعات زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی را در پی ممکن است داشته باشد. آسیب به گروه، به طور قابل توجهی در درجه روستا، جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساحل، همراه خود مجرمان دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی کدام ممکن است ساده به در نظر گرفته شده چیز خوب در مورد شخصی هستند، اقدام شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی می کنم.

{در این} راستا اداره دارایی ها خالص، گروه جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جو زیست، استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های متولی باید همراه خود تجهیزات های نظارتی همکاری کنند به همان اندازه در چارچوب قانونی دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت بیشتری داشته باشند. اصول.

وی افزود: باید جلوی فساد {در این} بخش مهم گرفته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روستاییان حق داده شود به همان اندازه در چارچوب قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوز عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی روستاهای شخصی اقامت کنند.

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است تجزیه و تحلیل قالب حدید به این معنا نیست کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند روستا کدام ممکن است سال ها در آن اقامت کرده اید مسکونی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه عکس به مسکن اضافه تبدیل می شود.

به آموزش داده شده است استاندار گیلان، تمامی مجوزها باید همراه خود ملاحظه به وضعیت قانونی شخصی تجزیه و تحلیل شوند.

کمیسیون‌های چرخ دنده ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ با توجه به ساختمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل‌هایی کدام ممکن است قبلاً احداث شده‌اند باید نسبت به ساختمان‌های آهن‌دار ظریف‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً قانونی باشند.

مدیریت گیلیان به کارگران مقامات تاکید کرد کدام ممکن است همراه خود برای درمان وضعیت روستاها اجازه مونتاژ ساختمان های تعدادی از طبقه در کارگروه های ویژه داده نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است مدارس در روستاها {به دلیل} ضعیف دارایی ها تعطیل شده است. داده ها‌آموزان کافی را برای ادغام کردن شود.

عباس اظهار داشت: همراه خود تخریب کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودجویان در در همه جای مکان برخورد قاطع، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی احتمالاً خواهد بود.

{در این} مونتاژ کدام ممکن است همراه خود حضور فرمانداران شهرستان های گیلان به صورت ویدئویی برگزار شد، تعدادی از تن اجتناب کرده اند اعضا گزارشی اجتناب کرده اند اقدامات شخصی حاضر کردند.

اشتراک گذاری