کنفرانس سراسری کودکان اولین کارگاه آموزشی اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت اجتماعی شخصی را در گیلان برگزار می تنبل


vp کمیسیون علاقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور اجتماعی شورای سراسری کودکان ایران همراه خود مشاور نهایی مجمع نهایی گیلان دیدار کرد.

به گزارش دیرمیرزا، مهدی رحیمی نژاد در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود آیت الله فلاحتی معاون نخست وزیر گیلان، هدف اجتناب کرده اند بازدید شخصی به گیلان را معامله با به مشکلات کودکان عنوان کرد. وی افزود: سمت های مختلف مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی موجود است کدام ممکن است بیشتر اوقات در استان گیلان شاهد آن هستیم. این اجتناب کرده اند برکات حضور آیت الله فلاحتی است.

به مشاوره vp شورای سراسری کودکان، کمیسیون علاقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید اجتماعی، بازدید میدانی اجتناب کرده اند شهرستان گیله، این سیستم های زیبایی شناختی، کارگروه های داده ها آموزی، داده ها آموزان، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان، نظر هایی همراه خود نمایندگان مذهبی، انقلاب جبهه زیبایی شناختی، آموزش مستمر اسلامی نماینده رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر کارهای روزمره آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکز بر شناسایی متخصصان جوان به ویژه در زمینه شهرسازی اجتناب کرده اند تذکر عوامل قوت خاص. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره محل کار نخست وزیری

راحمی نژاد معتقد به توافق شورای سراسری کودکان ایران، اولین کارگاه اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت اجتماعی است کدام ممکن است توسط کمیسیون علاقه شورای سراسری کودکان ایران همراه خود مجوز نخست وزیری برگزار تبدیل می شود. رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای سراسری در گیلان.

وی ذکر شد: گیلان باید محور الگوی کودکان ملت باشد.

اشتراک گذاری